Een benaderbare gemeente met initiatiefrijke burgers

De verhouding tussen burger en democratisch gekozen bestuur is aan het veranderen. Dit geldt ook voor de gemeente Voorst. Burgers willen in toenemende mate betrokken worden bij het lokale bestuur. Dit varieert van meedenken bij beleidsontwikkeling tot zelfbeheer.

Soms ontstaat dit spontaan, zoals bij dorpsbelangenverenigingen, Woonzorgcoöperatie ‘Voorst en Omgeving’ en EnergieRijk Voorst. Het is ook te organiseren door burgers ertoe uit te nodigen, zoals bij de Denktank Toekomstvisie Voorst.

PvdA-GroenLinks wil meer en nieuwe vormen van burgerparticipatie en maatschappelijk ondernemen stimuleren. Van belang is dat initiatieven niet alleen op financiële criteria worden gewogen maar ook op maatschappelijke meerwaarde. De gemeente moet hierbij denken in termen van kansen en mogelijkheden. Dan wordt ze gezien als een betrouwbare partner. Dit vereist een ambtelijke
organisatie die flexibel, slagvaardig, zichtbaar en benaderbaar is voor iedereen.

Zowel bij activiteiten van de overheid als bij die van particulieren moeten belanghebbenden worden betrokken voordat uit gewerkte plannen in een ontwerp bestemmingsplan of in een omgevingsvergunning worden vastgelegd.

Onze inzet voor de komende jaren:

  • Bevorderen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven, zoals een burgerpanel en een digitaal platform. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een evenwichtige inbreng vanuit de diversiteit van groepen in onze gemeente.
  • Stimuleren en ondersteunen van initiatieven met een expliciet maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld rond het thema energie.
  • Stimuleren van sport- en muziekonderwijs en van culturele activiteiten. Daarmee worden ontwikkeling, participatie en integratie bevorderd.