Menselijke maat in een zorgzame gemeente

De gemeenten hebben in het domein van zorg en welzijn de afgelopen jaren veel taken van het rijk overgedragen gekregen. Gemeenten, ook Voorst, hebben daarin hun draai moeten vinden. Voor PvdA-GroenLinks zijn zorg en welzijn bij uitstek onderwerpen waarin de mens centraal hoort te staan.

We staan voor gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen op lichamelijk, sociaal en cultureel gebied.De Klijnsma gelden, bedoeld voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen, moeten ook voor deze groep worden ingezet.

Zekerheid en continuïteit in zorg en welzijn zijn belangrijke voorwaarden. Deze willen we terugzien in de organisatie van de zorg, in samenwerking in de keten en in de aanbestedingen. Dit vereist een
professionele invulling door de gemeente als opdrachtgever. Goede preventie leidt tot betere resultaten en minder zorgkosten.

PvdA-GroenLinks wil voor de zorgvrager het optimale resultaat bereiken. Daarvoor willen wij, waar nodig, dwars door budgetten en beleidsterreinen heen denken en werken.

Onze inzet voor de komende jaren:

  • Bij aanbestedingen in de jeugd- en ouderenzorg en in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) de kwaliteit centraal stellen en niet de kosten.
  • In aanbestedingen bewonersinitiatieven meenemen.
  • Prioriteit geven aan preventieve zorg, zoals goede huishoudelijke hulp, en aan preventieve jeugdzorg.
  • Terugdringen van regelgeving en administratieve handelingen, zodat er meer geld voor de zorg voor mensen beschikbaar is.
  • Het verbeteren van de dienstverlening vraagt continue aandacht. Dit betekent ook het inrichten van een meldpunt voor sociale zorg.
  • Duurzame partnerschappen aangaan met organisaties en instellingen die bereid zijn om lokaal en vernieuwend aan de slag te gaan. Daardoor krijgt innovatie meer kans en komt zorg en welzijn naar menselijke maat dichterbij.
  • Nieuwe kleinschalige woon-zorginitiatieven in de kernen mogelijk maken.