Werkgelegenheid en duurzaam ondernemen

Werk is een basisvoorwaarde voor sociale en economische zekerheid. De werk- gelegenheid is in onze gemeente gelukkig goed. PvdA-GroenLinks vindt dat de vestigingsvoorwaarden en een goed ondernemersklimaat intact moeten blijven. Dit levert vanzelf ook de gewenste variatie op in werkgelegenheid, zowel naar inhoud als naar opleidingsniveau. Het Cleantech-initiatief is daarbij een belangrijke stimulans.

Door schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging neemt de werkgelegenheid in de landbouw af. Recreatie en toerisme zijn groeisectoren die dit voor een deel kunnen opvangen. Kwaliteit en promotie van het toeristische aanbod moeten door de gemeente worden ondersteund.

Zorg en dienstverlening vormen samen een derde van de gemeentelijke werkgelegenheid. In deze sectoren zijn naar onze mening banen te creëren voor kwetsbare groepen in de samenleving. Gemeente en lokale bedrijven hebben samen een verantwoordelijkheid om beschut werk te bieden aan wie dat nodig heeft.

PvdA-GroenLinks wil dat mensen die langdurig zonder werk zitten actief betrokken blijven bij (lokale) maatschappelijke activiteiten. Het is daarbij de verantwoordelijkheid van de gemeente om zinvol vrijwilligerswerk te laten prevaleren boven zinloos solliciteren.

Onze inzet voor de komende jaren:

  • Ruimte bieden aan en ondersteunen van initiatieven voor een goede en duurzame ontwikkeling van recreatie en toerisme.
  • Creëren van een optimaal vestigingsklimaat dat past bij de schaal en kwaliteiten van onze gemeente. Daarbij is snel internet, ook op het platteland, een zeer belangrijke randvoorwaarde.
  • Het realiseren van beschut werk voor mensen die dat nodig hebben, door gemeente en bedrijfsleven. Bepleiten dat bij aanbestedingen de voorkeur wordt gegeven aan (lokale) bedrijven die op dit punt al resultaten hebben laten zien.
  • Stimuleren van initiatieven voor de versterking van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ook in gemeentelijke aanbestedingen inzetten op partijen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.
  • De gemeente geeft als werk- en opdrachtgever het goede voorbeeld door de voorkeur te geven aan vast werk en zekerheid boven flexwerk.
  • Zinvol vrijwilligerswerk stellen boven zinloos solliciteren.