Raadsvergadering 29 januari 2024

Na iedere raadsvergadering schrijven we een kort stukje welke moties we hebben ingediend en waarom we voor of tegen bepaalde onderwerpen hebben gestemd.

De opname van de raadsvergadering kun je terugkijken op de site van de gemeente.

Stappenplan als proces voor aanwijzing van beoogde noodopvanglocatie asielzoekers

Wij staan achter deze opzet en hebben ook begrepen dat de ambtenaren blij zijn met een duidelijke beschrijving waarin vastligt wat de diverse stappen in het proces zijn.

Er moet iets gebeuren, ook in de gemeente Voorst moeten wij asielzoekers opvangen om te voorkomen dat er in Ter Apel en Budel te veel mensen zitten in zeer onprettige situaties. Daarbij komt dat de Spreidingswet gemeenten een wettelijke taak geeft bij de opvang van asielzoekers waardoor er een evenwichtiger verdeling van asielzoekers over Nederland wordt gerealiseerd. Als het COA een geschikte locatie op het oog heeft weten wij nu wat de stappen zijn die genomen moeten worden.

Woonzorgvisie Voorst 2023-2027

De uitvoeringsagenda bevat veel intenties en weinig concrete plannen als het gaat over aantallen woningen, er wordt geen concrete verbinding gelegd met het regioplan IZA. Het ontbreekt aan financiële onderbouwing en de ondersteuning van activiteiten is nog steeds ad-hoc. Ieder jaar moet weer een subsidieaanvraag worden ingediend. Geef een meerjaren subsidie waardoor continuïteit beter gegarandeerd kan worden en de partner ook als volwaardig wordt gezien. 

Er staat dat ouderen het liefst in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, maar dat de focus voor geclusterd wonen en intramurale zorg erg op Voorst en Twello gevestigd is. Met als argument vooral dat daar alle voorzieningen beschikbaar zijn.
Zou je dan niet de voorzieningen in andere kernen op peil moeten brengen in plaats van de mensen te laten verkassen naar Twello of Voorst? Bijvoorbeeld een ambulante post voor de dokter en fysio en de uitbreiding van de activiteiten van Mens en Welzijn buiten Twello. En hoe belangrijk zijn een fysieke supermarkt en apotheek nog als alles thuis bezorgd kan worden
?

Gewijzigde beleidsregels voor de monumentensubsidie

We hebben samen met CDA, Gemeentebelangen en D66 een motie ingediend over de monumentensubsidie.

Veel mensen genieten van de monumenten in Voorst. De monumenten geven een beeld van de rijke historie van de gemeente en dragen er wat ons betreft aan bij dat Voorst “mooi Voorst” is. (Monumentenregister | Gemeente Voorst)

Het onderhouden van een monument vraagt om specialistische kennis en is daarom vaak duurder dan het onderhoud van een niet-monument. De eigenaar van een monument is zelfs verplicht om noodzakelijk onderhoud uit te voeren. De gemeente draagt daarom voor een klein deel bij in deze extra kosten door middel van de monumentensubsidie, omdat de eigenaar lang niet altijd voldoende geld heeft voor dit verplichte onderhoud.

De afgelopen jaren is er een stuwmeer aan aanvragen voor deze subsidie ontstaan. Aanvragen die niet meer in het budget van het ene jaar pasten, werden doorgeschoven naar het volgende jaar. Hier moet een einde aan komen, want zo wordt het probleem van een te krap budget alleen maar doorgeschoven en wordt onderhoud niet uitgevoerd.

Daarom dragen we het college op om:

 • het subsidiebudget eenmalig te verhogen, zodanig dat in ieder geval het “stuwmeer” aan aanvragen kan worden weggewerkt en dit ten laste te brengen van de algemene reserve;
 • in de begroting structureel een bedrag op te nemen waardoor gewaarborgd wordt dat ook in de toekomst geen achterstanden in de subsidieaanvragen voor het onderhoud en de restauratieaanvragen voor monumenten meer ontstaan.

En we zijn blij dat deze motie is aangenomen door de fracties van Gemeentebelangen, D66, SGP, CDA, Gemeentebelangen en natuurlijk Pvda/GroenLinks.

Incidentele tegemoedkoming maatschappelijke organisaties voor kostenstijgingen 2024

Sommige organisaties geven aan op basis van de voorgenomen indexering niet dezelfde mate van dienstverlening te kunnen blijven leveren. Goed dat er gekeken wordt naar een oplossing voor dit probleem, maar deze tegemoedkoming is een eenmalige actie. Hoe zorgt het college ervoor dat de organisaties structureel worden geholpen met de stijgende kosten?

Regioplan integraal zorgakkoord (IZA) Midden-IJssel

Dit is een samenwerkingsverband tussen Olst-Wijhe, Raalte, Deventer en Voorst. We blijven opletten dat de juiste aandacht voor Voorst blijft.

Stand van zaken Grip op samenwerking

Op het ogenblik is er bij de verbonden partijen veel aandacht voor de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Met deze nieuwe wet is het de bedoeling om de raden meer invloed te geven op de regelingen. Dit heeft vooral voor de beleidsmakende partijen onze grootste aandacht.Verder is er een update gege

Beantwoording schriftelijke vragen “Leefbaarheid in de kleine kernen”

Veel van de onderwerpen uit de vragen waren al behandeld bij de Woonzorgvisie. Daarom is hier eigenlijk niet over gediscussieerd.

Motie ruimtelijke toekomstvisie Voorst

We hebben een motie ingediend om op korte termijn een uitgangspuntennotitie te maken met de wensen en grenzen van Voorst. Deze is door alle fracties in de raad ondertekend.

Onze regio is bezig met het maken van een toekomstvisie waarin een aantal opgaven zitten. De opgave die met de grootste urgentie wordt behandeld is de verstedelijking. Omdat hiervoor vooral gekeken wordt naar de driehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen met Voorst in het midden, is het wel van groot belang dat Voorst zelf een duidelijk toekomstbeeld heeft. Onze laatste ruimtelijke toekomstvisie is van 2017 en gezien alle ontwikkelingen niet meer actueel.

Op lagere termijn zal de ruimtelijke toekomstvisie moeten worden geactualiseerd. Maar dit is een zorgvuldig proces waarbij inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden betrokken moeten worden. Daarom eerst op korte termijn een uitgangspuntennotitie.

Daarom dragen we het college op om:

 • Op zeer korte termijn te komen met een discussiedocument voor de raad om zo uiteindelijk
  te komen tot een uitgangspuntennotitie/kaders op het gebied van de ruimtelijke
  ontwikkelingen van onze gemeente, waarin onze visie op de versnelde verstedelijking
  voorrang krijgt;
 • De bijeenkomst gepland voor de raad op 26 februari 2024 voor het landelijk gebied, waarin
  de verstedelijking aan de orde komt, te gebruiken om een eerste opzet te presenteren van
  het discussiestuk in op maat naar de uitgangspuntennotitie;
 • De uitgangspuntennotitie te gebruiken om samen met onze inwoners, bedrijven en andere
  belanghebbenden te komen tot een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Voorst;
 • Deze uitgangspuntennotitie en later de nieuwe toekomstvisie te gebruiken als kader voor de
  overleggen in de Stedendriehoek, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.