PvdA-GroenLinks Voorst

GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld in gesprek met Voorst en Brummen

GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld ging op vrijdag 4 februari in gesprek met lokale politici en inwoners uit de gemeenten Voorst en Brummen. De belangrijkste gesprekspunten waren jeugd en onderwijs. Dat zijn onderwerpen waar landelijke en lokale politici verschillende verantwoordelijkheden hebben.
Sinds 2015 zijn gaan gemeenten over jeugdhulp. In de Jeugdwet liggen de wettelijke verplichtingen vast. De gemeente is verantwoordelijk voor de afspraken met aanbieders van zorg. Zij heeft daardoor grote invloed op hoe jongeren met een zorgvraag opgevangen, behandeld of begeleid worden. Net als in de meeste andere gemeenten wordt in Voorst en Brummen veel geld uitgegeven aan jeugdzorg. Hoewel het Rijk voor 2022 extra middelen beschikbaar heeft gesteld is het duidelijk dat de (financiering van) de jeugdzorg anders moet.

Jeugdzorg moet lokaal en landelijk beter worden geregeld
Fractievoorzitter van PvdA Brummen Berend Klok vraagt aan Lisa Westerveld hoe zij aankijkt tegen het vastgelopen proces tussen gemeenten, zorgaanbieders, cliёntvertegenwoordigers, professionals en Rijk (hervormingsagenda jeugd) om tot een oplossing te komen voor de vastgelopen jeugdzorg. Lisa spreekt haar grote zorg hierover uit en geeft aan zich in te spannen om partijen te bewegen het proces weer op gang te brengen.  Daarbij hoort een reële compensatie. Maar gemeenten moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen en duidelijke keuzes maken. Lisa vraagt jongeren en gemeenteraadsleden  om ervaringsverhalen te blijven delen en ook aan te geven waar het eventueel misloopt bij het vinden van hulp. Zij kan de signalen dan vertalen naar vragen of voorstellen in de Tweede Kamer. Lisa verwijst jongeren die met een concreet probleem komen op haar beurt vaak door naar de lokale fracties PvdA-GroenLinks. Zij kunnen dan kijken of er een oplossing gevonden kan worden.

Voor goed onderwijs zijn Den Haag en de gemeenten samen verantwoordelijk
In Den Haag wordt onderwijswetgeving gemaakt en uitgevoerd. Ook verdeelt het ministerie de beschikbare middelen.  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en het voeren van een eigen onderwijsbeleid. Daarin staat bijvoorbeeld hoe kinderen het best kunnen worden voorbereid op de basisschool. Ook is er aandacht voor de samenwerking tussen zorg en onderwijs, zodat jongeren in beeld zijn en geholpen kunnen worden als dat nodig is.

Ook in Voorst en Brummen is de werkdruk in het onderwijs hoog
Een lerares deelt tijdens het gesprek haar ervaringen in het onderwijs.  De werkdruk is hoog en de klassen zijn te vol.  Er is te weinig tijd en ruimte om met het vak bezig te zijn. Woordvoerster werkt veel meer uren dan waarvoor zij betaald wordt. Lisa Westerveld herkent het beeld. Er zijn landelijk wel meer middelen voor onderwijs beschikbaar, maar het is nu nog niet duidelijk wordt hoe deze worden ingezet. Vanuit de groep wordt gereageerd dat docenten hun vak terug moeten krijgen.  Kleinere klassen en een lagere werkdruk zijn ‘een must’. Systeemwijzigingen of het verhogen van lonen levert niet noodzakelijkerwijs de gewenste kwaliteit op en zorgt ook niet voor meer plezier in het lesgeven. Lisa geeft aan zich in de Tweede Kamer samen met de PvdA sterk te gaan maken voor een goede besteding van beschikbaar gestelde middelen. De lokale politici zijn scherp op het zorgen voor een goed vangnet voor jongeren met problemen, kwaliteit van de schoolgebouwen en effectieve controle van de leerplicht. Daardoor worden scholen en leraren enigszins ontlast.

Stichting dorpsverfraaiing Twello geeft kleur aan Twello en omgeving

De Stichting Dorpsverfraaiing Twello verzorgt bijna 100 bloembakken en 3 rotondes in Twello en omgeving. De bloembakken worden driemaal per jaar met passende planten beplant. Ze fleuren daarmee steeds het dorp op. De Stichting verkrijgt inkomsten door verschillende activiteiten te organiseren. De vrijwilligers halen veel voldoening uit hun werk. Twellonaren en bezoekers genieten ervan. Alle reden voor de PvdA – GroenLinks Voorst om de Stichting Dorpsverfraaiing Twello te verrassen met een roodgroene taart.

Een van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma is het versterken van onze groene gemeente. Wij ondersteunen graag initiatieven die bijdragen aan meer en gevarieerder groen. Voorst won in de 2019 de prestigieuze internationale groenwedstrijd Entente Florale Europe en heeft dus een prima uitgangspositie. Wij vinden het belangrijk om in de toekomst deze positie vast te houden.

Harry Bieleman van “IJsselvallei boert en eet bewust” krijgt roodgroene taart

Harry Bieleman van IJsselvallei boert en eet bewust  heeft de roodgroene taart gekregen voor het verbinden van boeren, tuinders en samenleving. Harry zet de deuren van zijn boerenbedrijf open. Hij wil laten zien hoe het er in werkelijkheid aan toegaat op de boerderij. Veel inwoners weten dat niet omdat zij er ver vanaf staan. Alle boeren die aangesloten zijn bij IJsselvallei Boert en Eet bewust ondernemen maatschappelijk. Zij letten op de volgende thema’s maatschappij, uitstraling, energie, milieu, mest, dierenwelzijn, diergezondheid en natuur. Bedrijven die meedoen zijn niet per definitie bewuster of beter dan anderen. Maar ze zijn wel het visitekaartje van de sector die het verhaal van de hele sector op een goede manier uitdragen.

PvdA – GroenLinks Voorst is een pleitbezorger van een open en transparante communicatie.  wij denken dat de wereld er beter van wordt als we met elkaar in gesprek gaan en kennismaken met elkaars leefwerelden.  De gedeelde waarden komen dan vanzelf naar boven. Bijvoorbeeld over het belang van goede zorg voor dieren en het zorgvuldig omgaan met de leefomgeving. In ons verkiezingsprogramma leest u alles over onze opvattingen met betrekking tot een open bestuurscultuur en optimale burgerparticipatie. Uiteraard vindt u daar ook onze visie op landbouw, biodiversiteit en natuur.

Gerard Witteveen steunpilaar van het Twellose verenigingsleven

Op vrijdag 26 november 2021 kreeg Gerard Witteveen een roodgroene taart voor zijn enorme inzet voor het Twellose verenigingsleven. Hij deed vrijwilligerswerk voor ‘De Kunstkring’ en hielp mensen met het invullen van hun belastingformulieren. Op dit moment is Gerard o.a. actief als coordinator Dynamic Tennis voor SV Twello. Dynamic Tennis is een relatief nieuwe racketsport. De sport houdt het midden tussen tennis en tafeltennis. Door de  lichte materialen is Dynamic tennis ook op latere leeftijd nog goed vol te houden. Heren en dames spelen door elkaar. In Twello speelt ook een gevarieerd gezelschap. ‘Dat maakt het ook leuk’ zegt Gerard. ‘Dynamic tennis is een mooie manier om fit te blijven. Maar de wekelijkse ontmoeting is minstens zo belangrijk.’

PvdA-GroenLinks Voorst wil dat iedereen in de gemeente Voorst kan bewegen en sporten. Daarom zijn wij zo blij met vrijwilligers als Gerard die het verenigingsleven in stand houden. Wij ondersteunen het lokale  sport-en-beweeg-akkoord-Voorst en willen dat hier ook na 2022 een vervolg aan wordt gegeven. Investeren in clubs te verenigingen blijft belangrijk omdat er steeds meer van hen wordt gevraagd. Het is soms ingewikkeld om aan wet- en regelgeving te voldoen. Bovendien krijgen verenigingen uiteenlopende maatschappelijke taken. Tegelijkertijd is het moeilijk om vrijwilligers en bijvoorbeeld bestuursleden te vinden. In ons verkiezingsprogramma leest u onze visie op het belang van sporten en bewegen en het verenigingsleven.

Liesbeth Beuwer krijgt roodgroene taart voor vrijwilligerswerk de Bongerd

Liesbeth Beuwer uit Terwolde zet zich al jaren in voor de kinderen uit Terwolde en omgeving. Zij  komt vier ochtenden in de week met de kinderen bouwen, puzzelen, spelen, lezen  en knutselen. Zij begeleidt kinderen ook in hun ontwikkeling door hen bijvoorbeeld te helpen zindelijk te worden. Kinderen, ouders, collega’s; iedereen is dol op Liesbeth!

PvdA-GroenLinks Voorst is voor het ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling van de voorschoolse en vroegschoolse educatie tot en met het behalen van een startkwalificatie. Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op goede onderwijs en een veilige leeromgeving. Wij zijn dan ook blij met vrijwilligers als Liesbeth, die zich hier met hart en ziel voor in zetten. Wij maken ons lokaal sterk voor voor- en vroegschoolse educatie, goede schoolgebouwen en inspirerend onderwijs. In ons verkiezingsprogramma leest u meer over dit onderwerp en alle andere standpunten en plannen van Pvda-GroenLinks Voorst.

Zonneparken moeten voor de helft eigendom inwoners zijn

TERWOLDE – “De gemeente Voorst zou zo dapper moeten zijn om te eisen dat projecten voor duurzame energie voor minstens de helft  lokaal eigendom zijn zodat ook minstens de helft van de opbrengsten in het eigen gebied blijft”. Dat stelde Otto Hettinga van EnergieRijk Voorst woensdag 12 december tijdens de goed bezochte thema-avond over duurzame energie in d’Olde Schole in Terwolde.

Hettinga was een van de vier inleiders op deze avond die was georganiseerd door de Voorster afdelingen van PvdA en GroenLinks. De andere inleiders waren Alex de Meijer (projectleider voor windenergie bij de Gelderse Natuur en Milieu Federatie), Kees van Dorth van de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter en  en Frank Buchner, planoloog uit Klarenbeek.

Windmolens

“Als Voorst in 2030 energieneutraal moet zijn dan mag geen enkele mogelijkheid worden uitgesloten. Daarom zal het gemeentebestuur moeten heroverwegen toch windmolens in Voorst toe te staan”, zo stelde De Meijer. “Die molens leggen nauwelijks beslag op kostbare landbouwgrond en zijn veel efficiënter. Eén zo’n molen levert net zo veel stroom als 10 ha zonnepanelen en kost maar de helft. Bovendien is een mix aan middelen noodzakelijk”.

In dat kader wees Meijer net als de andere inleiders op de motie Dik-Faber cs, die de Tweede Kamer dit najaar met een ruime meerderheid heeft aangenomen. Die motie is vooral bedoeld om te voorkomen dat onnodig veel kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd voor het opwekken van duurzame energie. “Het zal duidelijk zijn dat zonneparken wat dat betreft de minst gewenste optie is, maar we zullen er ook niet helemaal aan kunnen ontkomen”, aldus Kees van Dorth, die in Wierden als projectleider is verbonden aan het vier en een half hectare grote zonnepark in die gemeente. “Ons zonnepark is gebouwd op een terrein dat was aangewezen voor woningbouw die waarschijnlijk niet meer nodig is. Met het geld dat dit project oplevert worden weer nieuwe projecten in Wierden opgestart. In onze gemeente is het uitgangspunt dat er geen enkel project voor het opwekken van duurzame energie van de grond komt als die niet voor minstens de helft eigendom zijn van de eigen bevolking”. Volgens Van Dorth geeft dat niet alleen financiële voordelen voor de eigen bevolking maar levert het ook vele sociale voordelen op. Zo is het park gerealiseerd door lokale bedrijven met inzet van lokale werkzoekenden en statushouders. “Op deze manier hebben vrijwel alle werkzoekenden een reguliere baan gevonden”, aldus Van Dorth.

Overleg

Frank Buchner legde vooral de nadruk op de noodzaak de omwonende van begin af aan te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen. “Zij weten wat de belangrijke eigenschappen zijn die hun woonomgeving aantrekkelijk maken. De huidige rijkssubsidies hebben de perverse prikkel om alleen te kijken naar de financiële opbrengsten en niet naar de wenselijkheid van de ontwikkelingen. Dat mag niet de bedoeling zijn”.

Op de vraag van gespreksleider John Ebbelaar welke eisen de toehoorders stellen aan een  aan een nieuw beleid voor duurzame energie in Voorst werd nadruk gelegd op de noodzaak dat het gemeentebestuur de kaders vaststelt waaraan die plannen moeten voldoen. Daarbij noemde men de verplichting tot vroegtijdig overleg met de omwonenden, kleinschaligheid en een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Het huidige beleid zorgt ervoor dat de (financiële) lusten voor de veelal buitenlandse investeerder en de verpachtende grondeigenaren zijn en de lasten voor de omwonenden.

“Ook bij de plannen waarvoor het gemeentebestuur al medewerking heeft toegezegd, kunnen nog steeds dit soort extra voorwaarden worden gesteld”, aldus  Kees van Dorth .