PvdA-GroenLinks Voorst

Zeer geslaagde Thema-fietstocht

Afgelopen zaterdag ben ik gaan fietsen met GroenLinks-PvdA. Samen fietsen en onderweg stilstaan bij de thema’s van de Tweede Kamer verkiezing. Goede gesprekken, delen van inzichten en je realiseren, dat we het alleen samen kunnen oplossen!

We starten bij Jumbo en ons eerste thema is het onderwijs. Drie basisscholen en een brede school onder één dak: openbaar basisonderwijs De Hietweide, Daltonschool De Kleine wereld, christelijk basisonderwijs Oase en brede school De Fliert. We vroegen ons af hoe er onderling wordt samengewerkt op deze locatie. Kinderopvang en goed onderwijs zijn belangrijke punten in de verkiezingen.

En dan komen we bij het gat van voorheen Veluws College. In dit gebied komen nieuwe woningen. Zowel sociale huurwoningen als koopwoningen. De discussie gaat over compact bouwen met veel mensen op een beperkt oppervlak en een ruime openbare groenvoorziening. Op korte termijn zijn er betaalbare woningen nodig.

Industrieterrein De Engelenburg is de volgende stop. Wat hebben we toch veel prachtige bedrijven in de gemeente Voorst! Ook bedrijven die kunnen helpen bij het oplossen van de problemen die we hebben. Zonder de andere bedrijven tekort te doen staan we even stil bij Ruitenberg. Een interessante toeleverancier aan de voedingsmiddelenindustrie, die bijvoorbeeld met Rudin®ProVega het mogelijk maakt om vleesvervangers te produceren. En bij Batenburg die werkt aan waterstoftechnologie die het mogelijk maakt om zonne-energie om te zetten naar waterstof, dat kan worden bijgemengd voor cv-installaties. Ook komt het huisvesten van statushouders in een pand op het industrieterrein aan de orde. Den Haag is toch wel dichtbij!

Dan komen we aan op de Zonnebergstraat. Hier zien we veel landbouwbedrijven; grote varkensstallen, melkveehouderij, toeleveranciers (Bonhof), mengvoerindustrie (Wilp-Achterhoek) en een biologische varkenshouder. Hoe moet het verder, want de belangen zijn groot. Veel wordt bepaald door de Europese (markt)regels. Maar ook de hoge grondprijzen en kosten voor arbeid maken dat Nederlandse boeren topprestatie moeten leveren om een normaal inkomen te verkrijgen. Zit de oplossing in verder intensiveren of moeten we zorgen voor betere prijzen? Kunnen we bijvoorbeeld een ondergrens afdwingen voor inkoopprijzen bij de supermarkten?

Met het zicht op landgoed de Hartelaar spreken we over de bedreigingen voor de natuur. Een vitale natuur zorgt ook voor mensen voor een gezonde leefomgeving. Daarnaast zijn recreatie en behoud van soorten belangrijke functies. Het is in ons eigen belang om een veerkrachtige natuur na te streven.

In Teuge aangekomen staan we stil bij een groot kassencomplex. Wat zal er gebeuren als de subsidies op fossiele brandstof worden afgebouwd? Kunnen bedrijven overleven?

Dan door naar vliegveld Teuge. Na een bakkie koffie spreken we over luchtvaart. We willen allemaal graag reizen, maar dat is wel heel milieubelastend. Als deze milieubelasting wordt meegenomen in de prijzen, dan kunnen veel mensen dat niet meer kunnen betalen. Europees zouden we als alternatief hogesnelheidstreinen kunnen laten rijden. Op Teuge speelt dit natuurlijk niet. Elektrisch vliegen wel, een ontwik

keling die we toejuichen. Minder uitstoot en minder geluid.

Laatste stop zijn de beoogde bouwlocaties in Twello Noord. Een democratisch genomen besluit, dat nu ter beoordeling bij de Raad van State ligt. Als de Raad van State besluit, dat het plan over m

oet, zijn dan ook de andere locaties weer in beeld?

De deelnemers aan de fietstocht waren unaniem van mening, dat dit een bijzondere en leuke manier was om samen over belangrijke thema’s te spreken. Dit gaan we vaker doen!

Toon van Kessel

Burgerberaad in de gemeente Voorst?

Burgerberaden kunnen een interessante aanvulling zijn op onze democratische praktijk. Zeker nu blijkt dat wereldwijd honderden experimenten hun waarde hebben bewezen. Belangrijk voor het slagen ervan is wel dat politici vertrouwen hebben in wat inwoners naar voren brengen en bereid zijn daarnaar te handelen.

In een Burgerberaad buigt een gelote groep inwoners zich over een complex maatschappelijk probleem. Ze laten zich informeren door experts en ervaringsdeskundigen en gaan met elkaar op zoek naar oplossingen. Bij deze manier van overleg gaat het er niet om anderen te overtuigen, maar om te zoeken naar gemeenschappelijke waarden en van daaruit oplossingen te bedenken. Geen debat dus, maar dialoog. Geen meningen, maar uitwisseling van waarden en perspectieven.

De vraag is: kan een Burgerberaad een goede methode zijn om burgers meer te betrekken bij besluitvorming in de gemeente Voorst?

Het antwoord op deze vraag willen wij graag met u verkennen tijdens een thema-avond die wij organiseren op 15 juni 2023 om 19:30 uur in het Sportcafé van Jachtlust, Jachtlustplein 7, Twello

Het programma bestaat uit een drietal inleidingen:

  • Het doel van de avond wordt uitgelegd door Toon van Kessel (fractie PvdA/GL Voorst)
  • Wat is een Burgerberaad? Door Rik Swieringa (Moventem)
  • Ervaringen met een Burgerberaad door Mirjam Timmermans en Marino Klunder (Burgerberaad van provincie Gelderland)

Daarna zal er een panel zijn bestaande uit de sprekers en aangevuld met andere personen. Het publiek kan vragen stellen aan het panel om zo meer duidelijkheid te krijgen over het Burgerberaad. En we gaan samen in gesprek over mogelijke onderwerpen voor het Burgerberaad in de Gemeente Voorst. De avond zal worden begeleid door Renske Kruitbosch.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met  de organisator Toon van Kessel, 06-51177078.

GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld in gesprek met Voorst en Brummen

GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld ging op vrijdag 4 februari in gesprek met lokale politici en inwoners uit de gemeenten Voorst en Brummen. De belangrijkste gesprekspunten waren jeugd en onderwijs. Dat zijn onderwerpen waar landelijke en lokale politici verschillende verantwoordelijkheden hebben.
Sinds 2015 zijn gaan gemeenten over jeugdhulp. In de Jeugdwet liggen de wettelijke verplichtingen vast. De gemeente is verantwoordelijk voor de afspraken met aanbieders van zorg. Zij heeft daardoor grote invloed op hoe jongeren met een zorgvraag opgevangen, behandeld of begeleid worden. Net als in de meeste andere gemeenten wordt in Voorst en Brummen veel geld uitgegeven aan jeugdzorg. Hoewel het Rijk voor 2022 extra middelen beschikbaar heeft gesteld is het duidelijk dat de (financiering van) de jeugdzorg anders moet.

Jeugdzorg moet lokaal en landelijk beter worden geregeld
Fractievoorzitter van PvdA Brummen Berend Klok vraagt aan Lisa Westerveld hoe zij aankijkt tegen het vastgelopen proces tussen gemeenten, zorgaanbieders, cliёntvertegenwoordigers, professionals en Rijk (hervormingsagenda jeugd) om tot een oplossing te komen voor de vastgelopen jeugdzorg. Lisa spreekt haar grote zorg hierover uit en geeft aan zich in te spannen om partijen te bewegen het proces weer op gang te brengen.  Daarbij hoort een reële compensatie. Maar gemeenten moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen en duidelijke keuzes maken. Lisa vraagt jongeren en gemeenteraadsleden  om ervaringsverhalen te blijven delen en ook aan te geven waar het eventueel misloopt bij het vinden van hulp. Zij kan de signalen dan vertalen naar vragen of voorstellen in de Tweede Kamer. Lisa verwijst jongeren die met een concreet probleem komen op haar beurt vaak door naar de lokale fracties PvdA-GroenLinks. Zij kunnen dan kijken of er een oplossing gevonden kan worden.

Voor goed onderwijs zijn Den Haag en de gemeenten samen verantwoordelijk
In Den Haag wordt onderwijswetgeving gemaakt en uitgevoerd. Ook verdeelt het ministerie de beschikbare middelen.  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en het voeren van een eigen onderwijsbeleid. Daarin staat bijvoorbeeld hoe kinderen het best kunnen worden voorbereid op de basisschool. Ook is er aandacht voor de samenwerking tussen zorg en onderwijs, zodat jongeren in beeld zijn en geholpen kunnen worden als dat nodig is.

Ook in Voorst en Brummen is de werkdruk in het onderwijs hoog
Een lerares deelt tijdens het gesprek haar ervaringen in het onderwijs.  De werkdruk is hoog en de klassen zijn te vol.  Er is te weinig tijd en ruimte om met het vak bezig te zijn. Woordvoerster werkt veel meer uren dan waarvoor zij betaald wordt. Lisa Westerveld herkent het beeld. Er zijn landelijk wel meer middelen voor onderwijs beschikbaar, maar het is nu nog niet duidelijk wordt hoe deze worden ingezet. Vanuit de groep wordt gereageerd dat docenten hun vak terug moeten krijgen.  Kleinere klassen en een lagere werkdruk zijn ‘een must’. Systeemwijzigingen of het verhogen van lonen levert niet noodzakelijkerwijs de gewenste kwaliteit op en zorgt ook niet voor meer plezier in het lesgeven. Lisa geeft aan zich in de Tweede Kamer samen met de PvdA sterk te gaan maken voor een goede besteding van beschikbaar gestelde middelen. De lokale politici zijn scherp op het zorgen voor een goed vangnet voor jongeren met problemen, kwaliteit van de schoolgebouwen en effectieve controle van de leerplicht. Daardoor worden scholen en leraren enigszins ontlast.

Ga op 4 februari  online in gesprek met Lisa Westerveld

Op 4 februari 2022 tussen 11.00 en 12.00 uur gaan we in gesprek met GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.  Het onderwerp is onderwijs en kansengelijkheid. Lisa is woordvoerder onderwijs. Zij heeft ook veel kennis vanuit haar achtergrond als gemeenteraadslid in Nijmegen en voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond. Van huis uit is Lisa filosoof. Zij zet de waan van de dag dan ook graag in een breder perspectief.

Vind je het leuk om aan te haken? Geef je dan op door dit formulier in te vullen: https://forms.gle/h58GeLtD7M2VHTY18 Wij zorgen ervoor dat je voor de bijeenkomst een link ontvangt om in te loggen.

Stichting dorpsverfraaiing Twello geeft kleur aan Twello en omgeving

De Stichting Dorpsverfraaiing Twello verzorgt bijna 100 bloembakken en 3 rotondes in Twello en omgeving. De bloembakken worden driemaal per jaar met passende planten beplant. Ze fleuren daarmee steeds het dorp op. De Stichting verkrijgt inkomsten door verschillende activiteiten te organiseren. De vrijwilligers halen veel voldoening uit hun werk. Twellonaren en bezoekers genieten ervan. Alle reden voor de PvdA – GroenLinks Voorst om de Stichting Dorpsverfraaiing Twello te verrassen met een roodgroene taart.

Een van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma is het versterken van onze groene gemeente. Wij ondersteunen graag initiatieven die bijdragen aan meer en gevarieerder groen. Voorst won in de 2019 de prestigieuze internationale groenwedstrijd Entente Florale Europe en heeft dus een prima uitgangspositie. Wij vinden het belangrijk om in de toekomst deze positie vast te houden.

Harry Bieleman van “IJsselvallei boert en eet bewust” krijgt roodgroene taart

Harry Bieleman van IJsselvallei boert en eet bewust  heeft de roodgroene taart gekregen voor het verbinden van boeren, tuinders en samenleving. Harry zet de deuren van zijn boerenbedrijf open. Hij wil laten zien hoe het er in werkelijkheid aan toegaat op de boerderij. Veel inwoners weten dat niet omdat zij er ver vanaf staan. Alle boeren die aangesloten zijn bij IJsselvallei Boert en Eet bewust ondernemen maatschappelijk. Zij letten op de volgende thema’s maatschappij, uitstraling, energie, milieu, mest, dierenwelzijn, diergezondheid en natuur. Bedrijven die meedoen zijn niet per definitie bewuster of beter dan anderen. Maar ze zijn wel het visitekaartje van de sector die het verhaal van de hele sector op een goede manier uitdragen.

PvdA – GroenLinks Voorst is een pleitbezorger van een open en transparante communicatie.  wij denken dat de wereld er beter van wordt als we met elkaar in gesprek gaan en kennismaken met elkaars leefwerelden.  De gedeelde waarden komen dan vanzelf naar boven. Bijvoorbeeld over het belang van goede zorg voor dieren en het zorgvuldig omgaan met de leefomgeving. In ons verkiezingsprogramma leest u alles over onze opvattingen met betrekking tot een open bestuurscultuur en optimale burgerparticipatie. Uiteraard vindt u daar ook onze visie op landbouw, biodiversiteit en natuur.

Gerard Witteveen steunpilaar van het Twellose verenigingsleven

Op vrijdag 26 november 2021 kreeg Gerard Witteveen een roodgroene taart voor zijn enorme inzet voor het Twellose verenigingsleven. Hij deed vrijwilligerswerk voor ‘De Kunstkring’ en hielp mensen met het invullen van hun belastingformulieren. Op dit moment is Gerard o.a. actief als coordinator Dynamic Tennis voor SV Twello. Dynamic Tennis is een relatief nieuwe racketsport. De sport houdt het midden tussen tennis en tafeltennis. Door de  lichte materialen is Dynamic tennis ook op latere leeftijd nog goed vol te houden. Heren en dames spelen door elkaar. In Twello speelt ook een gevarieerd gezelschap. ‘Dat maakt het ook leuk’ zegt Gerard. ‘Dynamic tennis is een mooie manier om fit te blijven. Maar de wekelijkse ontmoeting is minstens zo belangrijk.’

PvdA-GroenLinks Voorst wil dat iedereen in de gemeente Voorst kan bewegen en sporten. Daarom zijn wij zo blij met vrijwilligers als Gerard die het verenigingsleven in stand houden. Wij ondersteunen het lokale  sport-en-beweeg-akkoord-Voorst en willen dat hier ook na 2022 een vervolg aan wordt gegeven. Investeren in clubs te verenigingen blijft belangrijk omdat er steeds meer van hen wordt gevraagd. Het is soms ingewikkeld om aan wet- en regelgeving te voldoen. Bovendien krijgen verenigingen uiteenlopende maatschappelijke taken. Tegelijkertijd is het moeilijk om vrijwilligers en bijvoorbeeld bestuursleden te vinden. In ons verkiezingsprogramma leest u onze visie op het belang van sporten en bewegen en het verenigingsleven.

Excursie Samen voor Biodiversiteit!

De kranten staan er bol van en we zien het ook zelf om ons heen: minder wilde bloemen, minder bijen, vlinders en vogels, akkers en weilanden keurig onkruidvrij, bermen en gazons glad gemaaid. Het gaat al jaren niet goed met de biodiversiteit. Maar gelukkig kunnen we daar ook iets aan doen. En, soms is het nog makkelijker en kunnen we de biodiversiteit vooruit helpen door juist iets niet te doen. Op sommige plaatsen doen boeren, burgers en gemeente dat ook al.

PvdA / GroenLinks nodigen u graag uit voor een veldexcursie biodiversiteit.

Zaterdag 23 oktober zijn wij van 10:30 tot 12:30 welkom bij Alfons van den Belt, Grotenhuisweg 65, in Wilp / Posterenk.

Graag weten we ongeveer hoeveel deelnemers we kunnen verwachten en vragen we u zich aan te melden bij jvmuyden@blekenbrink.nl . Het is buiten, dus denk aan passende kleding.

Een rode roos voor Wim

 

Op zaterdag 6 april is totaal onverwacht Wim van Ee overleden. Een kameraad, een vriend en een man met een groot hart voor zijn medemens. Zoals Wim zelf zei: ik ben niet afkomstig uit een rood nest, maar de PvdA is wel mijn partij. Solidariteit en eerlijk delen waren voor Wim belangrijke drijfveren in zijn leven. Iedereen verdient een kans en daar maakte hij zich hard voor. Vasthoudend aan zijn idealen, gedreven en met eindeloze  energie dat typeerde Wim. Ondanks dat hij zelf niet graag op de voorgrond stond, hebben we samen menige rode taart en rode rozen bezorgd bij mensen die zich inzetten voor de medemens en een betere wereld.

Wim brengt geen rode taarten meer, maar elke keer als ik een rode roos krijg of geef denk ik aan Wim.

Wij hebben een vriend verloren.