PvdA-GroenLinks Voorst

Zeer geslaagde Thema-fietstocht

Afgelopen zaterdag ben ik gaan fietsen met GroenLinks-PvdA. Samen fietsen en onderweg stilstaan bij de thema’s van de Tweede Kamer verkiezing. Goede gesprekken, delen van inzichten en je realiseren, dat we het alleen samen kunnen oplossen!

We starten bij Jumbo en ons eerste thema is het onderwijs. Drie basisscholen en een brede school onder één dak: openbaar basisonderwijs De Hietweide, Daltonschool De Kleine wereld, christelijk basisonderwijs Oase en brede school De Fliert. We vroegen ons af hoe er onderling wordt samengewerkt op deze locatie. Kinderopvang en goed onderwijs zijn belangrijke punten in de verkiezingen.

En dan komen we bij het gat van voorheen Veluws College. In dit gebied komen nieuwe woningen. Zowel sociale huurwoningen als koopwoningen. De discussie gaat over compact bouwen met veel mensen op een beperkt oppervlak en een ruime openbare groenvoorziening. Op korte termijn zijn er betaalbare woningen nodig.

Industrieterrein De Engelenburg is de volgende stop. Wat hebben we toch veel prachtige bedrijven in de gemeente Voorst! Ook bedrijven die kunnen helpen bij het oplossen van de problemen die we hebben. Zonder de andere bedrijven tekort te doen staan we even stil bij Ruitenberg. Een interessante toeleverancier aan de voedingsmiddelenindustrie, die bijvoorbeeld met Rudin®ProVega het mogelijk maakt om vleesvervangers te produceren. En bij Batenburg die werkt aan waterstoftechnologie die het mogelijk maakt om zonne-energie om te zetten naar waterstof, dat kan worden bijgemengd voor cv-installaties. Ook komt het huisvesten van statushouders in een pand op het industrieterrein aan de orde. Den Haag is toch wel dichtbij!

Dan komen we aan op de Zonnebergstraat. Hier zien we veel landbouwbedrijven; grote varkensstallen, melkveehouderij, toeleveranciers (Bonhof), mengvoerindustrie (Wilp-Achterhoek) en een biologische varkenshouder. Hoe moet het verder, want de belangen zijn groot. Veel wordt bepaald door de Europese (markt)regels. Maar ook de hoge grondprijzen en kosten voor arbeid maken dat Nederlandse boeren topprestatie moeten leveren om een normaal inkomen te verkrijgen. Zit de oplossing in verder intensiveren of moeten we zorgen voor betere prijzen? Kunnen we bijvoorbeeld een ondergrens afdwingen voor inkoopprijzen bij de supermarkten?

Met het zicht op landgoed de Hartelaar spreken we over de bedreigingen voor de natuur. Een vitale natuur zorgt ook voor mensen voor een gezonde leefomgeving. Daarnaast zijn recreatie en behoud van soorten belangrijke functies. Het is in ons eigen belang om een veerkrachtige natuur na te streven.

In Teuge aangekomen staan we stil bij een groot kassencomplex. Wat zal er gebeuren als de subsidies op fossiele brandstof worden afgebouwd? Kunnen bedrijven overleven?

Dan door naar vliegveld Teuge. Na een bakkie koffie spreken we over luchtvaart. We willen allemaal graag reizen, maar dat is wel heel milieubelastend. Als deze milieubelasting wordt meegenomen in de prijzen, dan kunnen veel mensen dat niet meer kunnen betalen. Europees zouden we als alternatief hogesnelheidstreinen kunnen laten rijden. Op Teuge speelt dit natuurlijk niet. Elektrisch vliegen wel, een ontwik

keling die we toejuichen. Minder uitstoot en minder geluid.

Laatste stop zijn de beoogde bouwlocaties in Twello Noord. Een democratisch genomen besluit, dat nu ter beoordeling bij de Raad van State ligt. Als de Raad van State besluit, dat het plan over m

oet, zijn dan ook de andere locaties weer in beeld?

De deelnemers aan de fietstocht waren unaniem van mening, dat dit een bijzondere en leuke manier was om samen over belangrijke thema’s te spreken. Dit gaan we vaker doen!

Toon van Kessel

Burgerberaad in de gemeente Voorst?

Burgerberaden kunnen een interessante aanvulling zijn op onze democratische praktijk. Zeker nu blijkt dat wereldwijd honderden experimenten hun waarde hebben bewezen. Belangrijk voor het slagen ervan is wel dat politici vertrouwen hebben in wat inwoners naar voren brengen en bereid zijn daarnaar te handelen.

In een Burgerberaad buigt een gelote groep inwoners zich over een complex maatschappelijk probleem. Ze laten zich informeren door experts en ervaringsdeskundigen en gaan met elkaar op zoek naar oplossingen. Bij deze manier van overleg gaat het er niet om anderen te overtuigen, maar om te zoeken naar gemeenschappelijke waarden en van daaruit oplossingen te bedenken. Geen debat dus, maar dialoog. Geen meningen, maar uitwisseling van waarden en perspectieven.

De vraag is: kan een Burgerberaad een goede methode zijn om burgers meer te betrekken bij besluitvorming in de gemeente Voorst?

Het antwoord op deze vraag willen wij graag met u verkennen tijdens een thema-avond die wij organiseren op 15 juni 2023 om 19:30 uur in het Sportcafé van Jachtlust, Jachtlustplein 7, Twello

Het programma bestaat uit een drietal inleidingen:

  • Het doel van de avond wordt uitgelegd door Toon van Kessel (fractie PvdA/GL Voorst)
  • Wat is een Burgerberaad? Door Rik Swieringa (Moventem)
  • Ervaringen met een Burgerberaad door Mirjam Timmermans en Marino Klunder (Burgerberaad van provincie Gelderland)

Daarna zal er een panel zijn bestaande uit de sprekers en aangevuld met andere personen. Het publiek kan vragen stellen aan het panel om zo meer duidelijkheid te krijgen over het Burgerberaad. En we gaan samen in gesprek over mogelijke onderwerpen voor het Burgerberaad in de Gemeente Voorst. De avond zal worden begeleid door Renske Kruitbosch.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met  de organisator Toon van Kessel, 06-51177078.

Verkiezingsuitslag positief voor een sociale en groene gemeente Voorst

PvdA-GroenLinks Voorst kiezers: dank voor jullie stem! Er stemden verhoudingsgewijs meer mensen op PvdA-GroenLinks dan bij de vorige verkiezingen. Het is op het moment van dit schrijven nog even spannend, maar zoals het er nu naar uit ziet, vertaalt zich dit in een extra zetel. Dat zou betekenen dat we ons geluid nog beter naar voren kunnen brengen. En dat is nodig. Er staat de komende jaren veel op het spel. Iedereen is het erover eens dat er meer betaalbare woningen moeten komen. Wij willen dit graag in samenspraak met de inwoners doen. Door in gesprek te gaan en te blijven over waar, voor wie en door wie ontwikkeld kan worden. We gaan ons hard maken voor veilige en leefbare kernen en inzetten voor een groene invulling van het landelijk gebied. En eindelijk kan een punt gezet worden achter de slepende discussie over de Randweg

Blij met balans in de gemeenteraad
We zijn blij dat de verkiezingsuitslag meer balans brengt in de Voorster politiek. Gemeentebelangen blijft de grootste partij. Maar de dominantie is veel minder groot. De lokale fracties van CDA, VVD, PvdA-GroenLinks en Voortvarend Voorst houden elkaar goed in evenwicht met allen vooralsnog 3 zetels. D66 en SGP zijn mogelijke constructieve partners. De uitslag zorgt ervoor dat er veel verschillende geluiden de gemeenteraad te horen zullen zijn. Wij vinden dat belangrijk. Want wij zijn voor transparantie en politiek die over de inhoud gaat. Als in openbare debatten standpunten worden uitgewisseld en gezocht wordt naar meerderheden is de politiek voor inwoners interessant. Het maakt duidelijk wie zich voor welke onderwerpen sterk maakt. En contact opnemen met raadsleden is dan zinvol. Omdat zij echt iets kunnen betekenen.

Blijf ons steunen
Uit de verkiezingsprogramma’s en debatten is duidelijk geworden dat alle partijen streven naar betaalbare woningen, een zorgvuldige invulling voor het landelijk gebied en leefbare kernen. Maar er zijn ook grote verschillen over wat dat precies betekent en hoe het gerealiseerd kan worden. Doordat er balans is gekomen in de raad zijn er kansen om de politiek dichter bij de inwoner te brengen. Er worden meer verschillende standpunten naar voren gebracht en de controlerende rol zal beter kunnen worden uitgeoefend. Wij zien daarom de komende jaren met vertrouwen tegemoet. Ons motto blijft: ‘We doen het samen’.  Dus neem contact met ons op als je iets opvalt in de gemeente of ergens tegenaan loopt. Dan kijken wij wat we kunnen betekenen.  

GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld in gesprek met Voorst en Brummen

GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld ging op vrijdag 4 februari in gesprek met lokale politici en inwoners uit de gemeenten Voorst en Brummen. De belangrijkste gesprekspunten waren jeugd en onderwijs. Dat zijn onderwerpen waar landelijke en lokale politici verschillende verantwoordelijkheden hebben.
Sinds 2015 zijn gaan gemeenten over jeugdhulp. In de Jeugdwet liggen de wettelijke verplichtingen vast. De gemeente is verantwoordelijk voor de afspraken met aanbieders van zorg. Zij heeft daardoor grote invloed op hoe jongeren met een zorgvraag opgevangen, behandeld of begeleid worden. Net als in de meeste andere gemeenten wordt in Voorst en Brummen veel geld uitgegeven aan jeugdzorg. Hoewel het Rijk voor 2022 extra middelen beschikbaar heeft gesteld is het duidelijk dat de (financiering van) de jeugdzorg anders moet.

Jeugdzorg moet lokaal en landelijk beter worden geregeld
Fractievoorzitter van PvdA Brummen Berend Klok vraagt aan Lisa Westerveld hoe zij aankijkt tegen het vastgelopen proces tussen gemeenten, zorgaanbieders, cliёntvertegenwoordigers, professionals en Rijk (hervormingsagenda jeugd) om tot een oplossing te komen voor de vastgelopen jeugdzorg. Lisa spreekt haar grote zorg hierover uit en geeft aan zich in te spannen om partijen te bewegen het proces weer op gang te brengen.  Daarbij hoort een reële compensatie. Maar gemeenten moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen en duidelijke keuzes maken. Lisa vraagt jongeren en gemeenteraadsleden  om ervaringsverhalen te blijven delen en ook aan te geven waar het eventueel misloopt bij het vinden van hulp. Zij kan de signalen dan vertalen naar vragen of voorstellen in de Tweede Kamer. Lisa verwijst jongeren die met een concreet probleem komen op haar beurt vaak door naar de lokale fracties PvdA-GroenLinks. Zij kunnen dan kijken of er een oplossing gevonden kan worden.

Voor goed onderwijs zijn Den Haag en de gemeenten samen verantwoordelijk
In Den Haag wordt onderwijswetgeving gemaakt en uitgevoerd. Ook verdeelt het ministerie de beschikbare middelen.  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en het voeren van een eigen onderwijsbeleid. Daarin staat bijvoorbeeld hoe kinderen het best kunnen worden voorbereid op de basisschool. Ook is er aandacht voor de samenwerking tussen zorg en onderwijs, zodat jongeren in beeld zijn en geholpen kunnen worden als dat nodig is.

Ook in Voorst en Brummen is de werkdruk in het onderwijs hoog
Een lerares deelt tijdens het gesprek haar ervaringen in het onderwijs.  De werkdruk is hoog en de klassen zijn te vol.  Er is te weinig tijd en ruimte om met het vak bezig te zijn. Woordvoerster werkt veel meer uren dan waarvoor zij betaald wordt. Lisa Westerveld herkent het beeld. Er zijn landelijk wel meer middelen voor onderwijs beschikbaar, maar het is nu nog niet duidelijk wordt hoe deze worden ingezet. Vanuit de groep wordt gereageerd dat docenten hun vak terug moeten krijgen.  Kleinere klassen en een lagere werkdruk zijn ‘een must’. Systeemwijzigingen of het verhogen van lonen levert niet noodzakelijkerwijs de gewenste kwaliteit op en zorgt ook niet voor meer plezier in het lesgeven. Lisa geeft aan zich in de Tweede Kamer samen met de PvdA sterk te gaan maken voor een goede besteding van beschikbaar gestelde middelen. De lokale politici zijn scherp op het zorgen voor een goed vangnet voor jongeren met problemen, kwaliteit van de schoolgebouwen en effectieve controle van de leerplicht. Daardoor worden scholen en leraren enigszins ontlast.

Liesbeth Beuwer krijgt roodgroene taart voor vrijwilligerswerk de Bongerd

Liesbeth Beuwer uit Terwolde zet zich al jaren in voor de kinderen uit Terwolde en omgeving. Zij  komt vier ochtenden in de week met de kinderen bouwen, puzzelen, spelen, lezen  en knutselen. Zij begeleidt kinderen ook in hun ontwikkeling door hen bijvoorbeeld te helpen zindelijk te worden. Kinderen, ouders, collega’s; iedereen is dol op Liesbeth!

PvdA-GroenLinks Voorst is voor het ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling van de voorschoolse en vroegschoolse educatie tot en met het behalen van een startkwalificatie. Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op goede onderwijs en een veilige leeromgeving. Wij zijn dan ook blij met vrijwilligers als Liesbeth, die zich hier met hart en ziel voor in zetten. Wij maken ons lokaal sterk voor voor- en vroegschoolse educatie, goede schoolgebouwen en inspirerend onderwijs. In ons verkiezingsprogramma leest u meer over dit onderwerp en alle andere standpunten en plannen van Pvda-GroenLinks Voorst.

Jan Peterman, oud-bestuurslid GroenLinks Voorst overleden (79)

De aankondiging van het overlijden van Jan Peterman overviel ons. Zijn situatie na een ernstig herseninfarct leek stabiel en hij woonde weer thuis bij zijn vrouw op de Steenenkamer.

Geboren op Bussloo, werkzaam geweest in diverse technische functies, heeft Jan Peterman zijn gehele leven in het buitengebied van Voorst gewoond. Het symbool van het gebroken geweer siert de rouwkaart van de “strijder” voor wat kwetsbaar is. Als pacifistisch voormalig PSP-lid was hij sedert de Jaren ’70 betrokken bij de GroenLinks-afdeling in de gemeente Voorst. Als bestuurslid zorgde hij mede voor het tot stand komen van de samenwerking tussen de PvdA en D66 als progressieve fractie in de gemeenteraad.

Bij de opstelling van het verkiezingsprogramma was hij altijd goed voor een kritische inbreng. Zo suggereerde hij al lang voordat het energievraagstuk zo actueel werd, gebruik te maken van de stromende IJssel als energiebron.

Vooral in het praktische werk rond de verkiezingen stak hij veel tijd, onder andere door het plakken van de verkiezingsposters, het verspreiden van promotiemateriaal en het uitdragen van het programma in de kraam op de markt. Ook bij de zwerfvuilacties was hij altijd van de partij.

Zijn actieve rol binnen de partij heeft hij begin 2018 afgerond, maar de (ex-)leden van de progressieve fractie zullen de stille kracht van die lieve, altijd bezige man niet snel vergeten.

Martinus Ooms

Adviseur GroenLinks Voorst