Een groene en natuurlijke gemeente

De gemeente Voorst is een groene gemeente met landschappelijk zeer waardevolle gebieden, zoals de Wilpse Kleipolder, de Nijbroeker polder en de landgoederenkring rond Twello. Wat waardevol is moet worden beschermd. Ontwikkelingen zijn mogelijk, maar moeten wel een bijdrage leveren aan het waardevolle karakter van het landschap.

Het gebruik van de grond is een belangrijk thema. Er is grond nodig voor zonnevelden, windmolens, woningbouw en natuurontwikkeling. Zorgvuldige keuzes, die zo veel mogelijk rechtdoen aan het landschap, zijn nodig.

En natuurlijk zetten we ons in voor herstel, behoud en uitbreiding van natuur.

De klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande problematiek van droogte en wateroverlast, de uitputting van onze grond, het achteruithollen van de biodiversiteit en de stikstofproblemen zijn allemaal duidelijke signalen dat we op deze manier niet verder kunnen gaan. Herstel van onze biodiversiteit heeft hoge prioriteit.

Onze inzet voor de komende jaren: 

  • Wij blijven onverminderd werken aan de verbetering van de biodiversiteit, de klimaatadaptie, de droogtebestrijding en de versterking van de maatschappelijke betrokkenheid bij deze thema’s.
  • We beginnen zo snel mogelijk met het aanplanten van anderhalf miljoen bomen. 
  • Wij willen geen randweg aanleggen door een oud landgoed.
  • Wij ondersteunen agrariërs die willen overgaan op meer natuur-inclusieve landbouw of zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen als kleinschalige zonnevelden, boerderijwinkels en landschapsbeheer. 
  • Wij zetten ons in voor een nieuwe rood-voor-roodregeling ten behoeve van woningbouw in combinatie met natuurontwikkeling.
  • Wij ondersteunen initiatieven voor het versterken van cultuurhistorische en landschappelijke waarden, zoals bijvoorbeeld klompenpaden en meidoornhagen.