Solide en transparant financieel beleid

Geld is een belangrijk sturingsmiddel in de gemeentelijke politiek. Verreweg het grootste deel van haar financiën ontvangt de gemeente van het rijk. Daarin zijn ook opgenomen de middelen die de rijksoverheid aan de gemeenten beschikbaar stelt voor het uitvoeren van taken in het sociale domein.

In het kader van een transparant en inzichtelijk financieel beleid, wil PvdA-GroenLinks de gelden voor zorg, jeugdzorg en participatie oormerken. Niet direct bestede gelden voor zorg zouden in een “reserve sociaal domein” moeten vloeien.

Dit betekent dat ze alleen voor deze doelen mogen worden ingezet. En dat ze, bij eventuele overschotten, in de volgende begroting gebruikt worden voor het oorspronkelijke doel.

Onze inzet voor de komende jaren:

  • Voeren van een solide en transparant financieel beleid.
  • Zorgen voor een jaarlijks sluitende begroting.
  • Gebruik van geoormerkte zorgoverschotten voor de doelen waarvoor zij bestemd zijn.
  • Menselijke en maatschappelijke meerwaarde