Uitgangspunten

Het opstellen van een verkiezingsprogramma begint met het formuleren van je uitgangspunten. Wat is van waarde en helpt je bij het maken van keuzes? Onderstaande uitgangspunten hebben ten grondslag gelegen aan het programma van PvdA/GroenLinks. Deze uitgangspunten zullen ook leidend zijn bij de beoordeling van beleidsvoorstellen de komende vier jaar.

Het Voorster landschap

De gemeente Voorst herbergt waardevol landschap. Daar moeten we behoedzaam mee omgaan. Wij zetten ons in voor (uitbreiding van) natuurgebieden. Waarbij in het landelijke gebied met biodiversiteit nog een slag gemaakt kan worden. Tegelijkertijd vragen maatschappelijke ontwikkelingen om een ander ruimtegebruik dan nu. De energietransitie en noodzakelijke veranderingen in de landbouwsector zullen gevolgen hebben voor het landschap. Wij zullen voorgestelde veranderingen toetsen aan de natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteit van het gebied.

Duurzaamheid en klimaat

Terugdringing van de uitstoot van CO2 en waterbeheer hebben voor ons hoge prioriteit. Niet alleen als gemeente zullen wij verder moeten verduurzamen, ook aan de partners met wie wij samenwerken stellen wij duurzaamheidseisen.

Een belangrijk aspect bij verduurzaming is de dreigende tweedeling, waarbij huishoudens met een laag inkomen geconfronteerd worden met steeds hogere energielasten en niet in staat zijn deze door investeringen terug te dringen.

Het cement van de Voorster samenleving

Wij beschermen dat wat cruciaal is voor de inwoners: (sport)verenigingen, bibliotheek, culturele initiatieven etc.. Al die activiteiten, van sport tot carnaval, vormen het bindmiddel van de Voorster samenleving. Dat bindmiddel koesteren wij en wij bieden ondersteuning waar nodig. De dorpscontactpersonen zijn voor ons een belangrijke schakel tussen overheid en inwoners én inwoners onderling.

Beschermen van kwetsbaren

De coronacrisis heeft gevolgen voor veel mensen. Het zijn de ouderen en de zieken, de laagopgeleiden en de laagbetaalden, die het grootste gezondheidsrisico lopen. Het zijn de kinderen in ontwrichte gezinnen, de mensen met psychische problemen, de verslaafden en daklozen, die uit beeld dreigen te raken en waarvoor als we niet uitkijken morgen nog minder hulp beschikbaar is. De onderwijsachterstanden lopen vooral op bij kinderen die opgroeien in kleine huizen en met laaggeletterde ouders. Niemand wordt uitgesloten. Onze inzet zal gericht zijn op emancipatie en integratie. Bij bescherming van de kwetsbaren hoort ook dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Zekerheid en werk

Flexibilisering en marktwerking zijn in bepaalde sectoren doorgeslagen, waardoor het sociale doel is achtergesteld bij het commerciële. Dit zien we bij werk en inkomen (flexcontracten en ZZP’ers), huisvesting en de marktwerking in de zorg. Met toenemende armoede als gevolg. Het moet eerlijker en fatsoenlijker. We zetten ons in voor voldoende (sociale) woningbouw en inkomens en werkzekerheid voor iedereen.  De gemeente geeft hiervoor het goede voorbeeld en verankert dit in haar subsidie-, inkoop- en aanbestedingsbeleid. Goede ideeën uit een recent verleden als de instroom- en uitstroombanen worden in ere hersteld en we investeren in (bij)scholing voor hen die dit nodig hebben.

Vertrouwen en fatsoen, de burger praat mee

De burger moet kunnen vertrouwen op het gemeentebestuur. Afspraken nakomen, elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen, eerlijke informatie geven. Dat is waar het om draait. We willen een overheid waar mensen vertrouwen in hebben, dat begint bij openheid en transparantie en door op vernieuwende wijze inwoners in een vroeg stadium te betrekken bij besluitvorming.

Blijven investeren

De financiële speelruimte bepaalt het kader: wanneer er vanuit het Rijk voldoende financiële ruimte beschikbaar komt, gebruiken we die eerst om de kwetsbare inwoners te beschermen en het verenigingsleven overeind te houden. Met woningbouw, en dan met name sociale woningbouw en investeringen in het openbaar gebied maken we de gemeente sterker en aantrekkelijker.

Om het verkiezingsprogramma rustig te lezen, is het verkiezingsprogramma  te downloaden.