Solidariteit en zorg

Voor een gezonde democratie is het essentieel dat iedere stem telt en dat iedereen zich gehoord voelt. Dat iedereen, die wil, kan deelnemen en de belangen van al onze inwoners worden behartigd en verdedigd. In de raad, en ook daarbuiten.

Burgerparticipatie is belangrijk. De mensen moeten als een partner van de gemeente worden gezien . Inwoners weten vaak zelf het beste wat er in hun eigen omgeving speelt en welke oplossingen er mogelijk zijn. Wij stimuleren burgerinitiatieven die aansluiten bij onze uitgangspunten, bijvoorbeeld op het gebied van het vergroenen van onze kernen zoals het aanplanten van bomen of het ‘ tegel wippen’. De gemeente is daarom toegankelijk, benaderbaar, voorspelbaar en betrouwbaar voor álle inwoners. De inwoners van Voorst worden in een vroeg stadium betrokken, ze worden serieus genomen en aan het begin is er duidelijkheid over het proces en wat gedaan wordt met de inbreng van participanten.

Het algemeen belang is altijd leidend. We zorgen ervoor dat alle inwoners worden gehoord en zijn ons ervan bewust dat niet iedere groep zich even actief in inwonersinitiatieven roert. De PvdA/GL staat voor  respect(vol met elkaar omgaan), we geven eerlijke en duidelijke informatie en waar fouten worden gemaakt, erkennen wij dat en doen we er iets aan. Andersom verwachten wij dat burgers met respect omgaan met bestuurders. 

Geld is een belangrijk sturingsmiddel in de gemeentelijke politiek. Verreweg het grootste deel van haar financiën ontvangt de gemeente van het rijk. Daarin zijn ook opgenomen de middelen die de rijksoverheid aan de gemeenten beschikbaar stelt voor het uitvoeren van taken in het sociale domein. 

Onze inzet voor de komende jaren: 

  • We gaan experimenteren met nieuwe vormen van democratie en inspraak (zoals een burgerpanel) om inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming en het vertrouwen in de overheid te herstellen. 
  • We moedigen initiatieven aan van inwoners die de sociale cohesie in een buurt/dorp vergroten, de leefomgeving vergroenen of energievoorziening verduurzamen. 
  • Wij zijn een voorstander van ‘The right to challenge’.
  • Initiatieven van inwoners steunen we alleen als ze breed worden gedragen én als ze voldoen aan onze uitgangspunten. We willen voorkomen dat een mondige minderheid ten koste van een grote groep inwoners met gemeenschapsgeld haar zin doordrijft.
  • Een beetje integriteit bestaat niet. We zijn daarom open over onze nevenfuncties en onthouden ons van stemming als (de schijn van) belangenverstrengeling op de loer ligt. Daar spreken we ook de raad en het college op aan. 
  • Voeren van een solide en transparant financieel beleid. 
  • Zorgen voor een jaarlijks sluitende begroting. 
  • Gebruik van geoormerkte zorgoverschotten voor de doelen waarvoor zij bestemd zijn. 
  • Menselijke, duurzame en maatschappelijke meerwaarde moet zwaar meewegen in financiële afwegingen.