PvdA-GroenLinks Voorst

Erik Nobel koninklijk onderscheiden

De raadsfractie van PvdA-GroenLinks heeft sinds vrijdag 26 april 2019 een koninklijk onderscheiden plaatsvervangend raadslid in haar midden: Erik Nobel. In de protestantse kerk van Terwolde speldde burgemeester Penninx hem de versierselen op behorende bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. Tot de laatste gemeenteraadsverkiezingen was Erik bijna 12 jaar raadslid waarvan de laatste twee perioden fractievoorzitter. Normaal gesproken zou dat voldoende zijn geweest om deze koninklijke onderscheiding te krijgen ware het niet dat hij wegens ziekte bijna een jaar het raadslidmaatschap moest neerleggen.

Volgens de burgemeester is bij Erik Nobel echter “niets normaal”. Naast het raadslidmaatschap heeft en had hij zich namelijk op zo veel manieren verdienstelijke gemaakt voor de gemeenschap dat de onderscheiding volkomen verdiend is. Beroepsmatig doet hij dat als medewerker individuele dienstverlening bij CNV Vakmensen en in zijn vrije tijd was en is hij betrokken bij vele vrijwilligersactiviteiten voor de Protestantse Gemeente Terwolde-de Vecht. Zo is hij bijvoorbeeld ruim 21 jaar medewerker bij de rommelmarkt. Tijdens deze jaren is hij een aantal jaar veilingmeester geweest. Ook is hij 10 jaar voorzitter geweest van de werkgroep “Vrienden van Loamnes”. Deze werkgroep heeft als doel geld in te zamelen om zodoende de gemeenschap van de gemeente Loamnes in Roemenië op sociaal, cultureel en humanitair terrein te ondersteunen. Daarnaast is hij 4 jaar bestuurslid geweest van het kinderkoor ‘Eigenwijs’ en is hij al 11 jaar organisator, tekstschrijver en regisseur van het kinderkerstfeest. Sinds 2016 is hij diaken.

Tevens was hij 3 jaar lid van de medezeggenschapsraad van de openbare basisschool ‘de Bongerd’ te Terwolde. Sinds de laatste verkiezingen is Erik actief als plaatsvervangend raadslid en met zijn grote dossierkennis voor de fractie een belangrijke bron van informatie.

Een rode roos voor Wim

 

Op zaterdag 6 april is totaal onverwacht Wim van Ee overleden. Een kameraad, een vriend en een man met een groot hart voor zijn medemens. Zoals Wim zelf zei: ik ben niet afkomstig uit een rood nest, maar de PvdA is wel mijn partij. Solidariteit en eerlijk delen waren voor Wim belangrijke drijfveren in zijn leven. Iedereen verdient een kans en daar maakte hij zich hard voor. Vasthoudend aan zijn idealen, gedreven en met eindeloze  energie dat typeerde Wim. Ondanks dat hij zelf niet graag op de voorgrond stond, hebben we samen menige rode taart en rode rozen bezorgd bij mensen die zich inzetten voor de medemens en een betere wereld.

Wim brengt geen rode taarten meer, maar elke keer als ik een rode roos krijg of geef denk ik aan Wim.

Wij hebben een vriend verloren.

 

Grote inspanningen buurt leiden tot compromis met Prowind

TWELLO – De Broekstraat in Klarenbeek krijgt een zonnepark waarmee zowel de buurt als initiatiefnemer Prowind kunnen leven. Geen 22 ha, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar 13 ha en landschappelijk veel beter ingepast. Zoals woordvoerders van het buurtcomité al tijdens het RTG van 4 maart lieten weten is dit ‘eerder ondanks dan dankzij’ het college van B&W tot stand gekomen. En dat ging dan vooral over de start van alle onderhandelingen.

Het grootste probleem was het feit dat het college al in  een vroeg stadium de gemeenteraad min of meer dwong een zogenoemde voorlopige Verklaring Van Geen Bedenkingen af te geven. Daarmee kon de raad de plannen alleen nog maar afwijzen op basis van ruimtelijke ordenings argumenten. Met name dat laatste werd tijdens de raadsvergaderingen van juni en september (om het voorzichtig te zeggen) niet duidelijk naar voren gebracht. Bert Visser,voorzitter  van de fractie PvdA-GroenLinks, diende daarom een motie ‘van treurnis’ in. De bedoeling daarvan was een discussie op gang te brengen over het toe nu toe gevoerde Ja-mits-beleid.

Gevolg

Het gevolg van dat beleid is dat de omwonenden van dit soort plannen pas op de hoogte worden gesteld als de raad een uitgewerkt plan ter goedkeuring is voorgelegd. En als je dan als omwonende toch  nog enige inspraak wilt hebben moet je van goede huize komen en bereid zijn daar heel veel energie in stoppen. Dat is precies de reden dat de fractie van PvdA-GroenLinks er al jaren voor pleit ruim op tijd -dus voordat de uitgewerkte plannen bij de raad op tafel liggen- met de omwonenden te overleggen om te zien of er een compromis tot stand kan komen. Wethouder Arjen Lagerweij heeft zich echter steeds op het standpunt gesteld dat geen taak voor het college te vinden. De initiatiefnemer moest zelf maar met zijn buren gaan praten. Of dat ook gebeurde werd echter nooit gecontroleerd.

Nadat in september via moties het college werd gedwongen toch stappen te ondernemen om het overleg tussen Prowind en het buurtcomité op gang te helpen, kwam het college in actie. Gemakkelijk was dat zeker niet en daarom kreeg het college van alle fracties complimenten voor de inzet. Na een motie van de PvdA-Groenlinks beloofde de wethouder namens het college dat er nooit medewerking aan een nieuw park binnen een afstand van één kilometer zal worden verleend zonder eerst de raad om toestemming te vragen.

Lusten en lasten

Er blijven nog wel enkele open eindjes over waarover buurt en Prowind het wel eens denken te kunnen worden. Dat gaan dan met name over een  eerlijke verdeling van de lusten en  de lasten. Met andere woorden: hoe kunnen de Klarenbekers financieel mee profiteren.

Voor de omwonenden van het zonnepark dat bij de Oude Zutphenseweg (bij Schoneveld Breeding) is de toekomst nog veel meer onzeker. Daar moet nog een heleboel worden uitonderhandeld, Want daar wordt in de toekomst ook nog de bouw van een waterfabriek voorzien. Dat betekent dat dit stuk agrarisch gebied te zijner tijd een soort bedrijventerrein zal worden waarvoor dan het bestemmingsplan zal moeten worden gewijzigd. Voor dit gebied heeft de PvdA-GroenLinks middels een motie nog wel voor elkaar gekregen dat er niet binnen 75 meter van een woning zonnepanelen komen te staan (net als bij de Broekstraat). Ook zal het park niet meer dan maximaal 13 megawatt mogen leveren. Dat betekent dan  het aprk minder groot dan 12 hectare kan worden als er efficiëntere zonnepanelen kunnen wordem gebruikt. In dit geval wordt gedacht aan 9 ha.

College kiest  voor woningbouw in Twello-Noord

“Waarom houden we in Voorst nog gemeenteraadsvergaderingen als alles wordt beslist in de fractievergaderingen van Gemeente Belangen? “Die verzuchting slaakten enkele toehoorders maandag 12 februari tijdens de schorsing van de raadsvergadering waar werd gedebatteerd over het voorstel van B&W om voor een gebied aan de noordkant van Twello de zogenoemde Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing te verklaren.

De verzuchting werd veroorzaakt door het feit dat het college tegelijkertijd toestemming vroeg om (zonder vooraf de raad te raadplegen) jaarlijks vier miljoen euro te mogen uitgeven voor grondaankoop. PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en VVD, die gezamenlijk een motie hadden ingediend, vreesden voor het blok te worden gezet als het college in een bepaald gebied voor vele miljoenen euro’s aan grond zou kopen. De raad heeft zich immers nog nooit uitgesproken over de plaats waar nieuwe woonwijken zouden moeten worden  gerealiseerd. Zo wil PvdA-Groenlinks dat ook wordt gekeken naar woningbouwmogelijkheden in Twello-Zuid. Volgens de VVD is het ook helemaal niet nodig om nu al zoveel geld beschikbaar te stellen. De wet biedt immers voldoende tijd om de raad om meer geld te vragen als een mogelijkheid tot koop zich zou voordoen.

Op basis van een voorlopig ‘dun rapportje’ had het college echter al een keus gemaakt, zo gaf wethouder Lagerweij volmondig toe toen de indieners van de motie te kennen gaven te willen wachten op het volledige onderzoek dat een Amsterdams adviesbureau doet naar de geschiktheid van de verschillende mogelijkheden. Het mocht allemaal niet baten. Ondanks de twijfels die er aanvankelijk leken te bestaan bij de fracties van D66 en en CDA stemde uiteindelijk de complete coalitie voor het voorstel van B&W inclusief het mandaat om jaarlijks vier miljoen te mogen uitgeven zonder de raad om toestemming te vragen.

Jan Peterman, oud-bestuurslid GroenLinks Voorst overleden (79)

De aankondiging van het overlijden van Jan Peterman overviel ons. Zijn situatie na een ernstig herseninfarct leek stabiel en hij woonde weer thuis bij zijn vrouw op de Steenenkamer.

Geboren op Bussloo, werkzaam geweest in diverse technische functies, heeft Jan Peterman zijn gehele leven in het buitengebied van Voorst gewoond. Het symbool van het gebroken geweer siert de rouwkaart van de “strijder” voor wat kwetsbaar is. Als pacifistisch voormalig PSP-lid was hij sedert de Jaren ’70 betrokken bij de GroenLinks-afdeling in de gemeente Voorst. Als bestuurslid zorgde hij mede voor het tot stand komen van de samenwerking tussen de PvdA en D66 als progressieve fractie in de gemeenteraad.

Bij de opstelling van het verkiezingsprogramma was hij altijd goed voor een kritische inbreng. Zo suggereerde hij al lang voordat het energievraagstuk zo actueel werd, gebruik te maken van de stromende IJssel als energiebron.

Vooral in het praktische werk rond de verkiezingen stak hij veel tijd, onder andere door het plakken van de verkiezingsposters, het verspreiden van promotiemateriaal en het uitdragen van het programma in de kraam op de markt. Ook bij de zwerfvuilacties was hij altijd van de partij.

Zijn actieve rol binnen de partij heeft hij begin 2018 afgerond, maar de (ex-)leden van de progressieve fractie zullen de stille kracht van die lieve, altijd bezige man niet snel vergeten.

Martinus Ooms

Adviseur GroenLinks Voorst

Zonneparken moeten voor de helft eigendom inwoners zijn

TERWOLDE – “De gemeente Voorst zou zo dapper moeten zijn om te eisen dat projecten voor duurzame energie voor minstens de helft  lokaal eigendom zijn zodat ook minstens de helft van de opbrengsten in het eigen gebied blijft”. Dat stelde Otto Hettinga van EnergieRijk Voorst woensdag 12 december tijdens de goed bezochte thema-avond over duurzame energie in d’Olde Schole in Terwolde.

Hettinga was een van de vier inleiders op deze avond die was georganiseerd door de Voorster afdelingen van PvdA en GroenLinks. De andere inleiders waren Alex de Meijer (projectleider voor windenergie bij de Gelderse Natuur en Milieu Federatie), Kees van Dorth van de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter en  en Frank Buchner, planoloog uit Klarenbeek.

Windmolens

“Als Voorst in 2030 energieneutraal moet zijn dan mag geen enkele mogelijkheid worden uitgesloten. Daarom zal het gemeentebestuur moeten heroverwegen toch windmolens in Voorst toe te staan”, zo stelde De Meijer. “Die molens leggen nauwelijks beslag op kostbare landbouwgrond en zijn veel efficiënter. Eén zo’n molen levert net zo veel stroom als 10 ha zonnepanelen en kost maar de helft. Bovendien is een mix aan middelen noodzakelijk”.

In dat kader wees Meijer net als de andere inleiders op de motie Dik-Faber cs, die de Tweede Kamer dit najaar met een ruime meerderheid heeft aangenomen. Die motie is vooral bedoeld om te voorkomen dat onnodig veel kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd voor het opwekken van duurzame energie. “Het zal duidelijk zijn dat zonneparken wat dat betreft de minst gewenste optie is, maar we zullen er ook niet helemaal aan kunnen ontkomen”, aldus Kees van Dorth, die in Wierden als projectleider is verbonden aan het vier en een half hectare grote zonnepark in die gemeente. “Ons zonnepark is gebouwd op een terrein dat was aangewezen voor woningbouw die waarschijnlijk niet meer nodig is. Met het geld dat dit project oplevert worden weer nieuwe projecten in Wierden opgestart. In onze gemeente is het uitgangspunt dat er geen enkel project voor het opwekken van duurzame energie van de grond komt als die niet voor minstens de helft eigendom zijn van de eigen bevolking”. Volgens Van Dorth geeft dat niet alleen financiële voordelen voor de eigen bevolking maar levert het ook vele sociale voordelen op. Zo is het park gerealiseerd door lokale bedrijven met inzet van lokale werkzoekenden en statushouders. “Op deze manier hebben vrijwel alle werkzoekenden een reguliere baan gevonden”, aldus Van Dorth.

Overleg

Frank Buchner legde vooral de nadruk op de noodzaak de omwonende van begin af aan te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen. “Zij weten wat de belangrijke eigenschappen zijn die hun woonomgeving aantrekkelijk maken. De huidige rijkssubsidies hebben de perverse prikkel om alleen te kijken naar de financiële opbrengsten en niet naar de wenselijkheid van de ontwikkelingen. Dat mag niet de bedoeling zijn”.

Op de vraag van gespreksleider John Ebbelaar welke eisen de toehoorders stellen aan een  aan een nieuw beleid voor duurzame energie in Voorst werd nadruk gelegd op de noodzaak dat het gemeentebestuur de kaders vaststelt waaraan die plannen moeten voldoen. Daarbij noemde men de verplichting tot vroegtijdig overleg met de omwonenden, kleinschaligheid en een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Het huidige beleid zorgt ervoor dat de (financiële) lusten voor de veelal buitenlandse investeerder en de verpachtende grondeigenaren zijn en de lasten voor de omwonenden.

“Ook bij de plannen waarvoor het gemeentebestuur al medewerking heeft toegezegd, kunnen nog steeds dit soort extra voorwaarden worden gesteld”, aldus  Kees van Dorth .