Evaluatie aanpak overlast hondenpoep

In november 2017 heeft onze fractie samen met het CDA en Gemeentebelangen een motie ingediend waarin aan het college opgedragen wordt om actie te ondernemen om de overlast van hondenpoep tegen te gaan.
Naar aanleiding van de motie is er contact geweest met dorpsbelangenverenigingen, zijn er prullenbakken geplaatst bij drukke uitlaatplaatsen en verboden-voor-honden-bordjes geplaatst bij scholen en speeltuinen. Tevens is er in de APV opgenomen dat iedereen met een hond verplicht is om een poepzakje bij zich te hebben en de uitwerpselen op te ruimen.
Het college zou voor 1 januari 2019 het effect van de maatregels evalueren. Dit is echter gedaan door te kijken naar het binnen gekomen aantal officiële klachten in plaats van actief te gaan inventariseren.

Naar aanleiding van onze oproep in het Voorster Nieuws bleek echter dat er nog wel degelijk sprake is van (veel) overlast. Wij hebben het hondenpoepprobleem daarom wederom op de agenda laten zetten.
Op 9 september is er een RTG en kan iedereen die wil in spreken over dit onderwerp. Het onderwerp zal 23 september in de raadsvergadering worden behandeld.

Voor meer informatie over dit proces en hoe u eventueel spreektijd in de RTG kunt aanvragen, verwijs ik u graag naar de website van de gemeente: https://www.voorst.nl/gemeenteraad/werkwijze-gemeenteraad/.

De agenda van de RTG van 9 september kunt u hier vinden: https://voorst.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/574026/Ronde-tafelgesprekken%2009-09-2019

De raadsvergadering over dit onderwerp vindt plaats op 23 september en de agenda kunt u hier vinden:
https://voorst.raadsinformatie.nl/vergadering/573946/gemeenteraad%2023-09-2019

“Diversiteit om te koesteren”

Algemene politieke beschouwing op het jaar 2020:

Voorzitter,

Als je in de Dikke Van Dale kijkt naar de betekenis “diversiteit”, staat daar “verscheidenheid, variatie”. En is dat nu niet juist heel mooi, dat onze wereld en samenleving zo divers is. Hoe saai zou de wereld zijn met één soort groen, allemaal dezelfde huizen en, nog erger, allemaal dezelfde mensen met allemaal hetzelfde gedachtengoed.

 

Een begrip dat de laatste tijd heel vaak in de belangstelling staat is biodiversiteit, of beter gezegd een gebrek aan biodiversiteit. De afgelopen honderd jaar heeft onze welvaart een enorme ontwikkeling doorgemaakt, die naast een heleboel goede dingen, helaas ook mindere gevolgen heeft. Onze biodiversiteit holt achteruit met als belangrijkste oorzaken de menselijke activiteiten als verstedelijking, landbouw en verkeer.

De biodiversiteit is momenteel tot een gevaarlijk dieptepunt gedaald en de soortenrijkdom in ons land is nog maar 15% van wat het ooit was. Een voldoende sterke biodiversiteit is van groot belang voor de robuustheid van onze leefomgeving. Gelukkig zijn er hoopgevende ontwikkelingen, die het tij kunnen keren. Er zijn al gemeenten die een beleidsplan voor biodiversiteit hebben en landelijk is er het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Wij roepen de gemeente Voorst op een beleidsplan voor het herstel van biodiversiteit te ontwikkelen en dat aan alle beleidsterreinen te verbinden. Niet alleen aan de Ruimtelijke Toekomstvisie, maar ook bijvoorbeeld aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

Diversiteit kennen we niet alleen in de natuur, maar ook binnen onze samenleving. Dit maakt onze samenleving mooi, verrassend en volledig. Iedereen draagt daar bewust of onbewust een steentje aan bij. Maar deze diversiteit brengt ook met zich mee, dat er groepen mensen zijn die extra zorg of aandacht nodig hebben. Een deel van deze zorg en aandacht komt uit de directe omgeving, bijvoorbeeld door alle mantelzorgers en vrijwilligers. Maar ook de overheid en vooral de gemeente speelt hierbij een grote rol.

Een groep mensen die extra steun kan gebruiken, is bijvoorbeeld de groep mensen met financiële problemen. Deze mensen hebben door eigen toedoen of gewoon door domme pech schulden opgebouwd. Deze schulden hebben grote psychische en sociale gevolgen en het is vaak heel erg moeilijk om uit deze situatie te komen. Wij pleiten daarom voor een herziening van de huidige schuldhulpverlening, zodat deze mensen met schulden beter geholpen worden en sneller uit de problemen kunnen komen.

De kosten van de zorg zijn hoog en de stijgende kosten van de jeugdzorg resulteerden in een groot gat in de jaarrekening. Uiteraard willen we dat iedereen de beste zorg krijgt. Daarom zien we graag dat het zorggeld wordt geïnvesteerd in mensen en niet in stenen, zoals bijvoorbeeld Klein Twello.

 

Binnen ons ambtelijk apparaat kennen wij ook een grote diversiteit. Dit bepaalt ook mede het gezicht van onze gemeente. We hebben een zeer kundig ambtenarenapparaat met veel kennis, waarvan het grootste deel achter de schermen werkt. Maar wie geeft die persoonlijke noot als je op het gemeentehuis komt?  Wie kent het buitengebied van haver tot gort? En waar kunnen de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun steentje bijdragen?

Wij pleiten dan ook voor het behoud van de huishoudelijke dienst en de buitendienst. Zoals wij allemaal ons steentje bijdragen aan onze diverse samenleving, moet ook de gemeente dit doen. Zij hoort door goed werkgeverschap zorg te dragen voor haar ambtenaren en een divers ambtenarenapparaat en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.

 

Diversiteit komen we ook tegen in onze politiek en dat is goed. Ieder heeft zijn of haar idealen en ideeën. Het is daarbij wel belangrijk om je af en toe eens te kunnen verplaatsen in idealen en ideeën van een ander. Probeer eens uit je eigen bubbel te kruipen en de gedachten van de ander te volgen.Misschien ga je dingen wel anders zien, maar het belangrijkste, dan krijg je meer inzicht in beweegreden van een ander en respect voor zijn of haar mening.

 

Dankzij onze diverse samenleving zijn er veel inwoners met kennis, inzichten en frisse ideeën en daar zou de gemeente meer gebruik van moeten maken. Zo is het Zonnepark in Klarenbeek door de inbreng van Klarenbekers een mooier en beter gedragen plan geworden.Het aanboren van deze kennis, inzichten en ideeën kan door aan te sluiten bij “a right to challenge”. Zo daagt de gemeente de inwoners van Voorst uit om mee te denken en initiatieven te ontplooien.

 Wie weet komt er wel iemand met een goed en betaalbaar alternatief voor PlusOV.

Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks

17 juni 2019

Schijn van belangenverstrengeling

‘Ophitserij’

De raadsfractie van Gemeente Belangen reageerde dinsdag 11 juni wel heel erg krampachtig tijdens een ingelaste raadsvergadering. Die vergadering ging over ‘de schijn vanbelangenverstrengeling’, die wethouder Arjen Lagerweij had gewekt door een interview te geven aan de Stentor om zijn belangen als eigenaar van de Deventer Buitensociëteit in de Steenenkamer (gemeente Voorst) te verduidelijken. Verschillende leden van de GB-fractie beschuldigden de aanvragers van dit debat (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en Suelmann) in alle toonaarden van ophitserij en beschadiging van hun wethouder. Dat het echt alleen ging om de geloofwaardigheid van de politiek wilde GB gewoon niet geloven.

Wat was er aan de hand?

Omwonenden van de Buitensociëteit ondervinden steeds meer overlast (geluid, verkeer etc.) van deze horeca-instelling die een vergunning heeft voor bowlingbanen met de daarbij behorende horecavoorzieningen. Volgens de omwonende horen daar geen bruiloften, partijen en andere grootschalige feesten bij die volgens hen nu aan de orde van de dag zijn. Daarom hadden zij bij de gemeente Voorst vorig voorjaar een handhavingsverzoek ingediend. Normaal gaat wethouder Lagerweij daarover maar omdat hij eigenaar is van de Buitensociëteit werd afgesproken dat wethouder Lagerweij zich absoluut niet met de gang van zaken zou bemoeien. Wat de gemeente betreft moest alles aan de burgemeester worden overlaten en wat zijn bedrijf betreft zou zijn broer Lodewijk de honneurs waarnemen. Een correcte regeling.

Met een onafhankelijk gespreksleider werd eerst geprobeerd tot overeenstemming tussen bedrijf en omwonenden te komen. Na verloop van tijd bleek dat de Buitensociëteit naar de smaak van de omwonenden niet voldoende wilde doen om de overlast te beperken. Daarom werd in overleg met alle partijen besloten een onafhankelijk advocatenkantoor de juridische status van de vergunningen te laten onderzoeken. Noch omwonenden noch het bedrijf mochten zich met het onderzoek en de uitkomst daarvan bemoeien.

Toen echter bleek dat de uitkomst van het onderzoek voor de burgemeester aanleiding was een zogenoemde ‘vooraankondiging van een last onder dwangsom’naar de Buitensociëteit te sturen, belde de wethouder met de Stentor om een interview te geven.

Legalisatie

In dat interview (dat hij samen met zijn broer gaf) zei Lagerweij onder meer dat hij niet tegemoet wil komen aan de eis van de omwonenden dat zijn bedrijf stopt met de feesten. Daarvoor zijn die feesten financieel te belangrijk voor zijn bedrijf. Hij zei te willen toewerken naar legalisatie en heeft daartoe inmiddels bij de gemeente een verzoek ingediend om zijn horecavergunning uit te breiden naar categorie 3 zodat de omstreden feesten wel legaal kunnen worden gehouden.

De raadsvergadering van dinsdag 11 juni ging duidelijk alleen over dat interview en welke gevolgen dat zou hebben voor de schijn van belangenverstrengeling en welke gevolgen dat zou hebben voor de uiteindelijke beslissing. Het advies van het onafhankelijke advocatenkantoor lijkt de omwonenden in het gelijk te stellen maar de advocaat van de Buitensociëteit heeft daartegen inmiddels een zienswijze ingediend. Wie uiteindelijk gelijk krijgt wordt pas later beslist.

Onaangenaam verrast

Zoals burgemeester Penninx in de extra raadsvergadering vertelde was afgesproken dat de wethouder zich volledig afzijdig zou houden Hij was dan ook onaangenaam verrast toen bleek dat de wethouder zonder overleg contact met de Stentor had opgenomen. Pas helemaal aan het eind van de vergadering, toen ook de fractie van VVD/Liberaal 2000 te kennen had gegeven de handelswijze van Lagerweij af te keuren, gaf de wethouder toe dat het achteraf gezien niet erg verstandig van hem was geweest. Hij bood daarvoor zelfs zijn excuses aan. Had hij dat eerder in deze raadsvergadering gedaan dan was de motie van afkeuring (verworpen met 10 tegen 8 stemmen) wellicht niet nodig geweest. Het is dan vreemd dat de fractie van Gemeente Belangen onze fracties ervan beschuldigt als “ophitsers” te werk te zijn gegaan. Het ging immers alleen om de integriteit van het bestuur. Gevolg is wel dat het straks voor het college van B en W wel heel erg moeilijk wordt om de vergunning van de Buitensociëteit uit te breiden. Want hoe leg je het dan geloofwaardig uit dat er van vriendjespolitiek geen sprake is?

 

 

https://www.destentor.nl/deventer/dwangsom-dreigt-voor-wethouder-voorst-vanwege-illegale-feesten~a1014128/`)

Erik Nobel koninklijk onderscheiden

De raadsfractie van PvdA-GroenLinks heeft sinds vrijdag 26 april 2019 een koninklijk onderscheiden plaatsvervangend raadslid in haar midden: Erik Nobel. In de protestantse kerk van Terwolde speldde burgemeester Penninx hem de versierselen op behorende bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. Tot de laatste gemeenteraadsverkiezingen was Erik bijna 12 jaar raadslid waarvan de laatste twee perioden fractievoorzitter. Normaal gesproken zou dat voldoende zijn geweest om deze koninklijke onderscheiding te krijgen ware het niet dat hij wegens ziekte bijna een jaar het raadslidmaatschap moest neerleggen.

Volgens de burgemeester is bij Erik Nobel echter “niets normaal”. Naast het raadslidmaatschap heeft en had hij zich namelijk op zo veel manieren verdienstelijke gemaakt voor de gemeenschap dat de onderscheiding volkomen verdiend is. Beroepsmatig doet hij dat als medewerker individuele dienstverlening bij CNV Vakmensen en in zijn vrije tijd was en is hij betrokken bij vele vrijwilligersactiviteiten voor de Protestantse Gemeente Terwolde-de Vecht. Zo is hij bijvoorbeeld ruim 21 jaar medewerker bij de rommelmarkt. Tijdens deze jaren is hij een aantal jaar veilingmeester geweest. Ook is hij 10 jaar voorzitter geweest van de werkgroep “Vrienden van Loamnes”. Deze werkgroep heeft als doel geld in te zamelen om zodoende de gemeenschap van de gemeente Loamnes in Roemenië op sociaal, cultureel en humanitair terrein te ondersteunen. Daarnaast is hij 4 jaar bestuurslid geweest van het kinderkoor ‘Eigenwijs’ en is hij al 11 jaar organisator, tekstschrijver en regisseur van het kinderkerstfeest. Sinds 2016 is hij diaken.

Tevens was hij 3 jaar lid van de medezeggenschapsraad van de openbare basisschool ‘de Bongerd’ te Terwolde. Sinds de laatste verkiezingen is Erik actief als plaatsvervangend raadslid en met zijn grote dossierkennis voor de fractie een belangrijke bron van informatie.

Grote inspanningen buurt leiden tot compromis met Prowind

TWELLO – De Broekstraat in Klarenbeek krijgt een zonnepark waarmee zowel de buurt als initiatiefnemer Prowind kunnen leven. Geen 22 ha, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar 13 ha en landschappelijk veel beter ingepast. Zoals woordvoerders van het buurtcomité al tijdens het RTG van 4 maart lieten weten is dit ‘eerder ondanks dan dankzij’ het college van B&W tot stand gekomen. En dat ging dan vooral over de start van alle onderhandelingen.

Het grootste probleem was het feit dat het college al in  een vroeg stadium de gemeenteraad min of meer dwong een zogenoemde voorlopige Verklaring Van Geen Bedenkingen af te geven. Daarmee kon de raad de plannen alleen nog maar afwijzen op basis van ruimtelijke ordenings argumenten. Met name dat laatste werd tijdens de raadsvergaderingen van juni en september (om het voorzichtig te zeggen) niet duidelijk naar voren gebracht. Bert Visser,voorzitter  van de fractie PvdA-GroenLinks, diende daarom een motie ‘van treurnis’ in. De bedoeling daarvan was een discussie op gang te brengen over het toe nu toe gevoerde Ja-mits-beleid.

Gevolg

Het gevolg van dat beleid is dat de omwonenden van dit soort plannen pas op de hoogte worden gesteld als de raad een uitgewerkt plan ter goedkeuring is voorgelegd. En als je dan als omwonende toch  nog enige inspraak wilt hebben moet je van goede huize komen en bereid zijn daar heel veel energie in stoppen. Dat is precies de reden dat de fractie van PvdA-GroenLinks er al jaren voor pleit ruim op tijd -dus voordat de uitgewerkte plannen bij de raad op tafel liggen- met de omwonenden te overleggen om te zien of er een compromis tot stand kan komen. Wethouder Arjen Lagerweij heeft zich echter steeds op het standpunt gesteld dat geen taak voor het college te vinden. De initiatiefnemer moest zelf maar met zijn buren gaan praten. Of dat ook gebeurde werd echter nooit gecontroleerd.

Nadat in september via moties het college werd gedwongen toch stappen te ondernemen om het overleg tussen Prowind en het buurtcomité op gang te helpen, kwam het college in actie. Gemakkelijk was dat zeker niet en daarom kreeg het college van alle fracties complimenten voor de inzet. Na een motie van de PvdA-Groenlinks beloofde de wethouder namens het college dat er nooit medewerking aan een nieuw park binnen een afstand van één kilometer zal worden verleend zonder eerst de raad om toestemming te vragen.

Lusten en lasten

Er blijven nog wel enkele open eindjes over waarover buurt en Prowind het wel eens denken te kunnen worden. Dat gaan dan met name over een  eerlijke verdeling van de lusten en  de lasten. Met andere woorden: hoe kunnen de Klarenbekers financieel mee profiteren.

Voor de omwonenden van het zonnepark dat bij de Oude Zutphenseweg (bij Schoneveld Breeding) is de toekomst nog veel meer onzeker. Daar moet nog een heleboel worden uitonderhandeld, Want daar wordt in de toekomst ook nog de bouw van een waterfabriek voorzien. Dat betekent dat dit stuk agrarisch gebied te zijner tijd een soort bedrijventerrein zal worden waarvoor dan het bestemmingsplan zal moeten worden gewijzigd. Voor dit gebied heeft de PvdA-GroenLinks middels een motie nog wel voor elkaar gekregen dat er niet binnen 75 meter van een woning zonnepanelen komen te staan (net als bij de Broekstraat). Ook zal het park niet meer dan maximaal 13 megawatt mogen leveren. Dat betekent dan  het aprk minder groot dan 12 hectare kan worden als er efficiëntere zonnepanelen kunnen wordem gebruikt. In dit geval wordt gedacht aan 9 ha.

College kiest  voor woningbouw in Twello-Noord

“Waarom houden we in Voorst nog gemeenteraadsvergaderingen als alles wordt beslist in de fractievergaderingen van Gemeente Belangen? “Die verzuchting slaakten enkele toehoorders maandag 12 februari tijdens de schorsing van de raadsvergadering waar werd gedebatteerd over het voorstel van B&W om voor een gebied aan de noordkant van Twello de zogenoemde Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing te verklaren.

De verzuchting werd veroorzaakt door het feit dat het college tegelijkertijd toestemming vroeg om (zonder vooraf de raad te raadplegen) jaarlijks vier miljoen euro te mogen uitgeven voor grondaankoop. PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en VVD, die gezamenlijk een motie hadden ingediend, vreesden voor het blok te worden gezet als het college in een bepaald gebied voor vele miljoenen euro’s aan grond zou kopen. De raad heeft zich immers nog nooit uitgesproken over de plaats waar nieuwe woonwijken zouden moeten worden  gerealiseerd. Zo wil PvdA-Groenlinks dat ook wordt gekeken naar woningbouwmogelijkheden in Twello-Zuid. Volgens de VVD is het ook helemaal niet nodig om nu al zoveel geld beschikbaar te stellen. De wet biedt immers voldoende tijd om de raad om meer geld te vragen als een mogelijkheid tot koop zich zou voordoen.

Op basis van een voorlopig ‘dun rapportje’ had het college echter al een keus gemaakt, zo gaf wethouder Lagerweij volmondig toe toen de indieners van de motie te kennen gaven te willen wachten op het volledige onderzoek dat een Amsterdams adviesbureau doet naar de geschiktheid van de verschillende mogelijkheden. Het mocht allemaal niet baten. Ondanks de twijfels die er aanvankelijk leken te bestaan bij de fracties van D66 en en CDA stemde uiteindelijk de complete coalitie voor het voorstel van B&W inclusief het mandaat om jaarlijks vier miljoen te mogen uitgeven zonder de raad om toestemming te vragen.

Jan Peterman, oud-bestuurslid GroenLinks Voorst overleden (79)

De aankondiging van het overlijden van Jan Peterman overviel ons. Zijn situatie na een ernstig herseninfarct leek stabiel en hij woonde weer thuis bij zijn vrouw op de Steenenkamer.

Geboren op Bussloo, werkzaam geweest in diverse technische functies, heeft Jan Peterman zijn gehele leven in het buitengebied van Voorst gewoond. Het symbool van het gebroken geweer siert de rouwkaart van de “strijder” voor wat kwetsbaar is. Als pacifistisch voormalig PSP-lid was hij sedert de Jaren ’70 betrokken bij de GroenLinks-afdeling in de gemeente Voorst. Als bestuurslid zorgde hij mede voor het tot stand komen van de samenwerking tussen de PvdA en D66 als progressieve fractie in de gemeenteraad.

Bij de opstelling van het verkiezingsprogramma was hij altijd goed voor een kritische inbreng. Zo suggereerde hij al lang voordat het energievraagstuk zo actueel werd, gebruik te maken van de stromende IJssel als energiebron.

Vooral in het praktische werk rond de verkiezingen stak hij veel tijd, onder andere door het plakken van de verkiezingsposters, het verspreiden van promotiemateriaal en het uitdragen van het programma in de kraam op de markt. Ook bij de zwerfvuilacties was hij altijd van de partij.

Zijn actieve rol binnen de partij heeft hij begin 2018 afgerond, maar de (ex-)leden van de progressieve fractie zullen de stille kracht van die lieve, altijd bezige man niet snel vergeten.

Martinus Ooms

Adviseur GroenLinks Voorst

Zonneparken moeten voor de helft eigendom inwoners zijn

TERWOLDE – “De gemeente Voorst zou zo dapper moeten zijn om te eisen dat projecten voor duurzame energie voor minstens de helft  lokaal eigendom zijn zodat ook minstens de helft van de opbrengsten in het eigen gebied blijft”. Dat stelde Otto Hettinga van EnergieRijk Voorst woensdag 12 december tijdens de goed bezochte thema-avond over duurzame energie in d’Olde Schole in Terwolde.

Hettinga was een van de vier inleiders op deze avond die was georganiseerd door de Voorster afdelingen van PvdA en GroenLinks. De andere inleiders waren Alex de Meijer (projectleider voor windenergie bij de Gelderse Natuur en Milieu Federatie), Kees van Dorth van de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter en  en Frank Buchner, planoloog uit Klarenbeek.

Windmolens

“Als Voorst in 2030 energieneutraal moet zijn dan mag geen enkele mogelijkheid worden uitgesloten. Daarom zal het gemeentebestuur moeten heroverwegen toch windmolens in Voorst toe te staan”, zo stelde De Meijer. “Die molens leggen nauwelijks beslag op kostbare landbouwgrond en zijn veel efficiënter. Eén zo’n molen levert net zo veel stroom als 10 ha zonnepanelen en kost maar de helft. Bovendien is een mix aan middelen noodzakelijk”.

In dat kader wees Meijer net als de andere inleiders op de motie Dik-Faber cs, die de Tweede Kamer dit najaar met een ruime meerderheid heeft aangenomen. Die motie is vooral bedoeld om te voorkomen dat onnodig veel kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd voor het opwekken van duurzame energie. “Het zal duidelijk zijn dat zonneparken wat dat betreft de minst gewenste optie is, maar we zullen er ook niet helemaal aan kunnen ontkomen”, aldus Kees van Dorth, die in Wierden als projectleider is verbonden aan het vier en een half hectare grote zonnepark in die gemeente. “Ons zonnepark is gebouwd op een terrein dat was aangewezen voor woningbouw die waarschijnlijk niet meer nodig is. Met het geld dat dit project oplevert worden weer nieuwe projecten in Wierden opgestart. In onze gemeente is het uitgangspunt dat er geen enkel project voor het opwekken van duurzame energie van de grond komt als die niet voor minstens de helft eigendom zijn van de eigen bevolking”. Volgens Van Dorth geeft dat niet alleen financiële voordelen voor de eigen bevolking maar levert het ook vele sociale voordelen op. Zo is het park gerealiseerd door lokale bedrijven met inzet van lokale werkzoekenden en statushouders. “Op deze manier hebben vrijwel alle werkzoekenden een reguliere baan gevonden”, aldus Van Dorth.

Overleg

Frank Buchner legde vooral de nadruk op de noodzaak de omwonende van begin af aan te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen. “Zij weten wat de belangrijke eigenschappen zijn die hun woonomgeving aantrekkelijk maken. De huidige rijkssubsidies hebben de perverse prikkel om alleen te kijken naar de financiële opbrengsten en niet naar de wenselijkheid van de ontwikkelingen. Dat mag niet de bedoeling zijn”.

Op de vraag van gespreksleider John Ebbelaar welke eisen de toehoorders stellen aan een  aan een nieuw beleid voor duurzame energie in Voorst werd nadruk gelegd op de noodzaak dat het gemeentebestuur de kaders vaststelt waaraan die plannen moeten voldoen. Daarbij noemde men de verplichting tot vroegtijdig overleg met de omwonenden, kleinschaligheid en een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Het huidige beleid zorgt ervoor dat de (financiële) lusten voor de veelal buitenlandse investeerder en de verpachtende grondeigenaren zijn en de lasten voor de omwonenden.

“Ook bij de plannen waarvoor het gemeentebestuur al medewerking heeft toegezegd, kunnen nog steeds dit soort extra voorwaarden worden gesteld”, aldus  Kees van Dorth .